Projekt βETTY bojuje za hrazený screening diabetu. Lékařka prozradila, co pacienty čeká

Projekt βETTY bojuje za hrazený screening diabetu. Lékařka prozradila, co pacienty čeká
Cílem projektu Betty je odhalení diabetu 1. typu (DM1) v jeho časných stádiích Zdroj: Freepik

Co může usnadnit léčbu cukrovky u dětí? Rozhodně včasná diagnóza. Právě proto vznikl projekt βETTY, který „bojuje“ za včasný screening diabetu, rychlejší a efektivnější léčbu nebo také zapojení diabetických dětí do školních akcí. Co má projekt všechno v plánu? A s jakým cílem v blízké době počítá? O tom jsme si povídali s lékařkou Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Barborou Berkou.

Paní doktorko, co je cílem projektu βETTY?

Cílem projektu Betty je odhalení diabetu 1. typu (DM1) v jeho časných stádiích, tedy dříve, než se onemocnění u dítěte projeví. Včasná diagnostika umožní správně načasovat léčbu a předejít komplikacím při manifestaci, především diabetické ketoacidóze. Screening je určen všem dětem ve věku od 2 do 18 let a spočívá ve vyšetření autoprotilátek specifických pro DM1 z malého vzorku kapilární krve. Tyto protilátky jsou přítomny o měsíce až roky dříve, než se diabetes projeví typickými příznaky a než je nezbytné zahájit léčbu inzulinem.

Jaký tým odborníků myšlenka na tento projekt napadla?

Český screeningový projekt Betty je součástí evropského grantového projektu EDENT1FI, jehož cílem je právě spuštění screeningových programů v různých evropských zemích. Podobně jako u nás se v současné chvíli rozbíhají podobné projekty v Itálii, Portugalsku či Polsku. Největší zkušenosti se screeningem mají v Bavorsku, kde program zvaný Fr1da probíhá již od roku 2015. Dosud v rámci tohoto programu bylo vyšetřeno téměř 200 000 dětí a výsledky jsou velmi povzbudivé.

Příliš mnoho soli ve stravě může mít vliv na rozvoj atopické dermatitidy. I diabetici by měli sodík omezit

Atopická dermatitida (AD), lidově nazývaná jako ekzém, je chronické svědící zánětlivé multifaktoriální onemocnění, které se může projevit v ...

Jak budou vypadat jeho jednotlivé fáze?

Projekt Betty byl oficiálně spuštěn koncem minulého roku. Jsme tedy zatím stále na začátku. V současné chvíli oslovujeme s nabídkou spolupráce praktické lékaře pro děti a dorost, dětská oddělení i ambulantní specialisty. Naším cílem je vytvořit rozsáhlou síť lékařů, kteří budou svým pacientům toto vyšetření nabízet. V průběhu následujících pěti let by mělo být otestováno 20 000 českých dětí. Pokud bude projekt Betty úspěšný, budeme se snažit zařadit screening diabetu 1. typu mezi nepovinné screeningy hrazené standardně ze zdravotního pojištění.

Kdo se na projektu podílí?

Projekt je koordinován Centrem dětského diabetu Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol a je podporován Českou pediatrickou a Českou diabetologickou společností ČLS JEP. Garantem projektu je profesor Zdeněk Šumník, laboratorní část koordinuje profesor Ondřej Cinek.

Jak samotný screening tedy v tomto případě vypadá?

Screening spočívá ve vyšetření přítomnosti autoprotilátek ve vzorku kapilární nebo žilní krve. Pro tento odběr není nutná žádná speciální příprava, lze jej připojit k jakémukoliv jinému vyšetření krve, například i k odběru CRP. Vlastní laboratorní vyšetření vzorku trvá obvykle 4–8 týdnů.

Jaké předpokládáte výsledky?

Zjištění časného stadia diabetu 1. typu lze očekávat přibližně u jednoho dítěte ze 300 vyšetřených. V případě rodin s výskytem DM1 u blízkých příbuzných dítěte stoupá pravděpodobnost záchytu na 5 %.

Jaký pak následuje postup, když se zachytí riziko rozvoje diabetu 1. typu?

Děti s pozitivními autoprotilátkami pozveme k návštěvě diabetologického centra a nabídneme jim pravidelné sledování. Těmto dětem také může být nabídnuta účast v inovativních klinických studiích.

Bílkoviny jsou základní stavební kameny našeho těla, říká nutriční specialistka Monika Němečková

Bílkoviny se skládají z aminokyselin a ty se dělí na neesenciální (= tělo si je dokáže vytvořit samo) a esenciální (= musíme je přijímat v ...

Je projekt spojen s podáváním látky teplizumab, která umožňuje oddálit nástup diabetu 1. typu?

Souhlasím, že teplizumab je v současné době velkou nadějí v oddálení nástupu klinického diabetu. Ve Spojených státech byl tento lék schválen pro děti, které jsou těsně před manifestací. Klinická studie prokázala, že jedna kúra tohoto preparátu je schopna oddálit nástup klinického diabetu o přibližně 2,5 roku. V Evropě prozatím bohužel dostupný není, nicméně jednání s regulačními orgány stále probíhají a doufáme, že se nakonec podaří umožnit léčbu tímto slibným preparátem i dětem z ČR.

V minulosti v rámci prevence rozvoje diabetu 1. typu fungoval projekt Predia. Dojde k jeho sloučení s vámi?

Projekt Betty svými cíli přímo navazuje na program Predikce diabetu, který na Pediatrické klinice 2. LF UK a FNM funguje již od roku 1998. Začlenění dětí z programu Predikce do projektu Betty umožní sledování dle jednotného protokolu, což bude přínosné i pro děti dosud sledované v programu Predikce.

Projekt βETTY je jedním s důležitých milníků v léčbě diabetu 1. typu. Co si myslíte vy o technologických novinkách uplatňujících v léčbě cukrovky?

Kontinuální monitorace glykémie spolu s hybridními uzavřenými smyčkami významně pomáhají dětem s DM1 dosáhnout optimální kompenzaci a zároveň pacientům nabízejí výrazně větší flexibilitu režimu. Také díky výborné dostupnosti těchto technologií v České republice dosahujeme vynikajících výsledků, průměrný HbA1c je opravdu velmi dobrý. Kromě toho technologie umožňují dětem s DM1 bezpečněji a jednodušeji fungovat v méně předvídatelných a náročnějších situacích, například při sportu. Jednoznačně upřednostňujeme pumpy s funkcí hybridního uzavřeného okruhu, ať už s hadičkou nebo bez ní. Důležitá je především přesnost a spolehlivost senzoru a jednoduché ovládání pumpy.

Přidání omega-3 mastných kyselin do stravy pomáhá zlepšit náladu a snížit agresivitu. Prospívá i diabetikům

Podle vědců má špatná výživa spojitost s agresivním a asociálním chováním. Jsou názoru, že výbušným jedincům by mohla prospět kombinace ...

A jaké jsou podle vás další cíle v léčbě diabetu 1. typu?

Cílem léčby diabetu je dosažení normálních glykémií bez snížení kvality života, což je vzhledem k dostupnosti technologií stále dosažitelnější. Stále se ale nejedná o vyléčení nemoci, pouze o kvalitní léčbu. Konečný cíl představuje kromě prevence DM1 také plná náhrada funkce beta buněk za pomoci buněčné léčby. V posledních letech došlo i v tomto směru k významnému pokroku a proto věřím, že tohoto cíle v následujících letech dosáhneme.

Dosahují děti s diabetem díky modernějším možnostem léčby lepších výsledků?

Výsledky dětí s DM1 jsou rok od roku lepší a pomoc moderních technologií na tom má bezesporu svůj podíl.

S jakými obtížemi se nejčastěji potýkají?

Obtíže jsou nejčastěji spojeny se změnami nastaveného režimu (například na dovolených) nebo s nemocí, která glykemie snadno rozhodí. Problémem je zejména u adolescentů nepravidelná a pozdní aplikace bolusů, případně nepřesné počítání sacharidů. Tyto obtíže by v budoucnu mohly vyřešit pumpy s plně uzavřeným okruhem.

Narážíte stále na to, že děti z různých důvodů pumpu či senzory nechtějí, nebo už se situace v důsledku rozšíření senzorů atd. změnila?

Vzhledem k tomu, že pumpy i senzory jsou každým rokem menší a decentnější, většina dětí se jim nebrání. Dle dat z databáze Čenda víme, že 98 % dětí s DM1 v Čechách senzory pravidelně využívá. Existují samozřejmě výjimky, obzvláště v období dospívání je jakýkoliv zásah do vzhledu těla problematický. Velkou pomocí je v tomto případě osvěta prostřednictvím sociálních sítí, které umožňují sdílenou zkušenost vrstevníků.

Jak pracujete s problematikou remise diabetu 1. typu těsně po jeho diagnostikování?

Remise je relativně bezproblémové období, kdy se v průběhu prvních měsíců po stanovení diagnózy vše daří většinou bez většího úsilí. To je dáno zbytkovou produkcí vlastního inzulinu, který naše nedokonalosti v léčbě či režimu hezky vyhlazuje.

Borůvky jako nedílná součást dia jídelníčku: Superpotravina s nízkým GI zlepší paměť i citlivost na inzulin

Existují různé druhy borůvek, přičemž nejznámější jsou ty, které si trháme při procházkách v lese (Brusnice borůvka), nebo borůvky kanadské ...

Snažíte se např. remisi prodloužit? A jsou např. pumpy se smyčkou vhodné pro tento typ pacientů?

Pokud by se podařilo beta buňky ochránit a remisi prodloužit, umožnili bychom většímu množství dětí mít hezké glykémie déle. Tento cíl měla řada studií s novými léky, nicméně bohužel se čím dál více ukazuje, že zasáhnout při diagnóze je příliš pozdě, protože v tu dobu již beta buněk zbývá příliš málo. Proto je efekt i těch nejperspektivnějších léků pouze přechodný. Nástup a trvání období remise je u každého pacienta individuální a hybridní uzavřené okruhy, resp. nižší a stabilnější glykémie, na jejím trvání nic nemění. Proto je dáváme výhradně z důvodu zlepšení kontroly diabetu a větší flexibility režimu, nikoli z důvodu prodloužení remise.

Hodně se v poslední době řeší problematika zařazování dětí s diabetem do škol, do které se tak zapojujete. Mohou děti s diabetem 1. typu díky nejmodernějším možnostem léčby navštěvovat školu a účastnit se školních akcí bez omezení?

Jádrem celého problému je nejasná legislativa, která například nespecifikuje, kdo je zodpovědný za aplikaci inzulinu ve škole. Hranice odpovědnosti rodičů a personálu školy se tak u každého dítěte nastavují individuálně. Jednání s MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví probíhají, k systémovému řešení nicméně vede ještě dlouhá cesta. V tuto chvíli jsou tedy pro fungující spolupráci zásadní ochota a zkušenosti konkrétních pedagogů, samostatnost dítěte a reálná očekávání rodičů.

Zdroj: časopis DIAstyl,

autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky MUDr. Barbory Berka

616

Diskuze k článku