Dříve vyslovené přání: Pacientovi mohou být poskytnuty zdravotní služby jen s jeho souhlasem

Dříve vyslovené přání: Pacientovi mohou být poskytnuty zdravotní služby jen s jeho souhlasem
Musí pacient s léčbou souhlasit? Zdroj: Shutterstock

Pacientovi mohou být poskytnuty zdravotní služby pouze s jeho souhlasem (bez jeho souhlasu mohou být poskytnuty pouze tam, kde to zákon výslovně připouští). Mohou však nastat situace, kdy by se pacient mohl ocitnout v takovém zdravotním stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí.

A právě tzv. institut dříve vysloveného přání umožňuje pacientovi předem vyjádřit svou vůli pro případ, kdy by nemohl rozhodovat o svém zdravotním stavu a léčbě – tzn. v dříve vysloveném přání je uveden buď souhlas, nebo také nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb či způsobem, jakým mají být takové zdravotní služby pacientovi poskytnuty.

Podmínky dříve vysloveného přání stanovuje zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), zejména ustanovení § 36.

Letní přírodní lékárnička: Na modřiny i bolest hlavy

Cestování, nějaká ta letní hostina a s nimi související návštěva nepříjemné migrény či jiných obtíží se nevyhnou v létě takřka nikomu. Domácí i ...

Podmínky dříve vysloveného přání

Lékař bere na vědomí informace o dříve vysloveném přání pacienta, má-li je k dispozici. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání musí být písemné poučení o důsledcích jeho rozhodnutí. Poučení musí být provedeno buď lékařem v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. 

Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností.

Podmínkou pro respektování dříve vysloveného přání je, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a zároveň je pacient v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

Pacient může učinit dříve vyslovené přání také při přijetí do péče poskytovatelem zdravotní péče nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a dokument podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek (v tomto případě nemusí být podpis úředně ověřen).

V současné době stojíme v Česku na prahu pandemie demence, kterou dosud nedokážeme léčit, říká lékař

Lidé, které trápí hypertenze, mají nejen vyšší riziko cévních mozkových příhod, ale i poklesu kognitivních funkcí a demence. Poškození mozku ...

Nerespektování dříve vysloveného přání

Zákon o zdravotních službách uvádí taktéž podmínky, kdy lékař dříve vyslovené přání nesmí respektovat.

Dříve vyslovené přání nelze respektovat, týká-li se těchto případů:

  • pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti;
  • pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby;
  • pokud byly v době, kdy poskytovatel zdravotních služeb neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Lékař dříve vyslovené přání nemusí respektovat, pokud by od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že by bylo možné důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím. Rozhodnutí o nerespektování a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Zdroj: VZP, redakce

943

Diskuze k článku