Znáte práva pacientů v České republice? Týkají se nejen diabetiků

Znáte práva pacientů v České republice? Týkají se nejen diabetiků
Lékař by pacientovi neměl nic zatajovat a měl by s ním hovořit o zdravotním stavu srozumitelně a na rovinu. Zdroj: Shutterstock

Práva pacientů v České republice jsou pevně ukotvena v několika právních předpisech. Jejich znalost vám může v mnohém prospět, pokud se setkáte s nějakým nedorozuměním v oblasti poskytování zdravotní péče. Osvětlete si některá z nich společně s námi, a to ať se léčíte s diabetem, či nikoliv.

Jak již bylo uvedeno výše, práva pacientů můžete nalézt v mnoha právních předpisech – jedním z nich je například Listina základních práv a svobod. Setkáte se však s nimi i v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění nebo v Občanském zákoníku. Nyní tedy přejděme k jednotlivým právům, která pacient má.

Víte, že máte právo znát všechna jména zdravotnického personálu, který vás ošetřuje?

Pacient má právo na odbornou zdravotnickou péči a svobodný výběr poskytovatele

Každý pacient má právo na poskytování ohleduplné a kvalifikované zdravotní péče, která by měla být prováděna s porozuměním. Zákon o zdravotních službách též pacientům garantuje právo vybrat si svobodně dle své vůle poskytovatele zdravotních služeb. Pozor! To se ale netýká svobodné volby lékaře či jiného zdravotnického personálu ve vybrané nemocnici. Pacientovi však může být umožněno vybrat si – dle rozhodnutí příslušného zdravotnického zařízení.

Výjimky: Zákon o zdravotních službách ovšem negarantuje svobodnou volbu poskytovatele v případě, že je pacientovi nařízena izolace či karanténa, je převezen na záchytnou službu, je mu poskytována pracovně-lékařská péče, nebo je převezen záchrannou zdravotnickou službou.

Co je to rehabilitační ošetřovatelství a má nějaká specifika u diabetika?

Faktem zůstává, že důsledné rehabilitační ošetřovatelství je podstatnou součástí rekonvalescence pacienta – ať se jej týká jakákoliv nemoc ...

Pacient má právo na důstojné zacházení, respektování soukromí i přítomnost osoby blízké

S výše uvedeným právem se pojí to, že pacient může během hospitalizace v nemocnici přijímat návštěvy a rovněž může odmítnout přítomnost jiných osob u svého vyšetření. Tím se rozumí například medici nebo studenti zdravotnických oborů. To nemusí být pouze písemně – nesouhlas lze vyslovit i ústně, a odvolat tím původní souhlas. Toto by měl personál důsledně respektovat a současně také dodržovat povinnost mlčenlivosti vzhledem k citlivým údajům souvisejícím se zdravotním stavem pacienta.

Výjimka: Návštěvy u pacienta mohou být omezeny ze závažných důvodů (například kvůli nepříznivé epidemiologické situaci).

Pacient má právo na informace o svém zdravotním stavu

Otevřená komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem je zásadní. Pacient by se tedy měl dozvědět o svém zdravotním stavu adekvátní informace – ty by měly obsahovat například konkrétní diagnózu/diagnózy, léčebné postupy, rozsah medikamentů potřebných k léčbě a prognózu. Lékař by měl sdělování těchto informací vždy přizpůsobit konkrétnímu pacientovi.

Příklad z praxe: Leckdy se pacienti setkávají i s lékaři, kteří na ně přímo vychrlí nespočet odborné terminologie, což jim může znemožnit pochopení dané situace. Lékaři by se měli tedy vyjadřovat srozumitelně. Pacient má pak právo na osvětlení jistých nejasností.

Rozhovor s nutriční terapeutkou Zuzanou Švédovou: Když je strava zároveň lékem

Přečtěte si i naše další zajímavé rozhovory - například se Zuzanou Daušovou o signálních psech nebo s Michaelou Levíčkovou o veganství při ...

Pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace

Toto právo se pojí nejen se samotným pacientem (či zákonným zástupcem), ale i s osobami blízkými, které pacient přímo určil v tzv. informovaném souhlasu – díky tomu může personál sdělovat i na dálku telefonicky informace o zdravotním stavu pacienta osobám uvedeným v tomto formuláři. Pokud je nemocný ve stavu, kdy není schopen rozhodnout, mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet pouze osoby z rodiny, které příbuzenský vztah musí doložit – tedy manžel/manželka, rodiče, potomci, prarodiče, vnuci nebo sourozenci.

Dodatek: Pacient (či osoba jím pověřená) má nejen právo nahlížet do dokumentace o svém zdravotním stavu, ale také z ní pořizovat kopie.

Faktem stále zůstává, že s nahlížením do zdravotnické dokumentace a pořizováním jejich kopií se pojí v mnoha případech poměrně zdlouhavý administrativní proces. Pacient totiž o toto musí oficiálně zažádat a posléze zaplatit i poplatek.

Chcete znát více o právech pacientů v ČR? Potom můžete zapátrat v Průvodci pacienta nebo v zákoně o poskytování zdravotních služeb č. 372/2011 Sb. – kde jsou práva, avšak i povinnosti pacientů též přehledně rozepsána (v části čtvrté, hlavě I., § 28 a dále).

Zdroj: Mpsv, Pruvodcepacienta, Ppropo.mpsv

46864

Diskuze k článku