Vztah mezi cukrovkou a poškozením ledvin: Od 90. let minulého století počet těchto pacientů trvale stoupal

Vztah mezi cukrovkou a poškozením ledvin: Od 90. let minulého století počet těchto pacientů trvale stoupal
V ČR je dlouhodobě veden registr nemocných zařazovaných do programu náhrady funkce ledvin Zdroj: Shutterstock

Cukrovka nemá jednotnou příčinu. Zatímco u diabetu prvního typu lze očekávat vznik komplikací nejdříve po 5-10 letech trvání onemocnění, u cukrovky druhého typu mohou být v určité míře přítomny již v době manifestace onemocnění, které nebylo včas rozpoznáno.

Posouzení důsledků ledvinových komplikací u diabetiků charakterizují nejlépe počty pacientů, kteří v jednom kalendářním roce vyžadují zahájení léčby dialýzou pro nezvratné selhání ledvin v důsledku diabetického poškození ledvin.  V ČR je dlouhodobě veden registr nemocných zařazovaných do programu náhrady funkce ledvin (Obrázek 1).

Od 90. let minulého století počet těchto pacientů trvale stoupal. V posledních letech je pro diabetické onemocnění ledvin zařazováno do programu náhrady funkce ledvin 45 % všech nově dialyzovaných pacientů (celkový počet nově dialyzovaných nemocných bez ohledu na základní diagnózu je přibližně 2000 ročně).

Náhradou funkce ledvin sice můžeme diabetikům prodloužit život, jejich prognóza je však horší ve srovnání s dialyzovanými pacienty bez anamnézy diabetu (úmrtnost je u dialyzovaných diabetiků asi o 10 % vyšší). Příčinou zvýšené úmrtnosti jsou především choroby srdce a cév.

Obrázek 1: Prevalence nemocných s DM

Obrázek 1: Prevalence nemocných s DM | zdroj: časopis DIAstyl, se souhlasem MUDr. Fačkovcové

Vztah mezi cukrovkou a onemocněním ledvin

Vysoké hladiny glykémie vedou jak k poškození velkých tepen ledvin jejich urychleným kornatěním (aterosklerózou), tak k poškození drobných cév ledvin. Cukrovka poškozuje drobné vlásečnice ledvinových klubíček, ve kterých probíhá filtrace krve a její očištění od odpadových produktů metabolismu živin. Toto poškození je nejprve vratného charakteru a je významně ovlivněno kompenzací diabetické metabolické poruchy.

V případě, že má pacient s cukrovkou dlouhodoběji nepříznivé výsledky ukazatelů kompenzace diabetu, je poškození vlásečnic ledvinových klubíček nevratné a progresivní. Proces poškození vede k významným močovým ztrátám bílkovin, které umožňují rozvoj špatně ovlivnitelných otoků a jsou zodpovědné za progresivní úbytek ledvinové funkce.

Jak přemoci cukrovku? Hlavně pohybem, stačí denní procházky

Podle Mezinárodní federace diabetu (IDF) žije 10,5 procenta dospělé populace (20–79 let) s cukrovkou, přičemž téměř polovina o tom ani neví. ...

Fáze poškození ledvin

V první fázi poškození ledvin se objevuje zvýšený průtok krve ledvinami. Ledviny filtrují více krve, než je běžné. V dalším stádiu dochází ke ztluštění stěny vlásečnic ledvinových klubíček, které pak zvýšeně propouští bílkoviny do moči. Tyto bílkoviny by se za normálních okolností z krve do moči neprofiltrovaly. Jako první se do moči dostává malá bílkovina – albumin. Jeho přítomnost můžeme snadno detekovat laboratorním vyšetřením moči, které se u diabetiků zpravidla provádí jednou ročně. Pokud se v této fázi nasadí léky, které chrání ledviny tím, že snižují množství bílkoviny v moči a vysoké hodnoty krevního tlaku, lze další pokračování poškození zastavit.

Při progresi diabetické nefropatie se postupně zvyšují močové ztráty bílkovin, tedy ledvinové vlásečnice jsou více „děravé“. Tento stav je již pak zpravidla nevratný, onemocnění se dá léčbou pouze zpomalit. V čase dochází k dalšímu zhoršování ledvinové funkce. Významné ztráty bílkovin do moči a z toho plynoucí snížené koncentrace bílkovin v krvi, pak u části pacientů vedou ke vzniku otoků. Poškození ledvin se projeví také vysokou hodnotou krevního tlaku. Část pacientů nakonec dospěje do selhání ledvin, které si vyžádá dialyzační léčbu. V případě, že pacient splní stanovená kritéria, může mu být transplantována nová funkční ledvina.

Průběh onemocnění a prognóza

Špatně kompenzovaná cukrovka, hypertenze, poškození ledvin, srdce a cévního systému jsou příčinou zvýšené nemocnosti a předčasné úmrtnosti diabetiků (Obrázek 2). Cílem péče o nemocné s cukrovkou je prevence těchto komplikací a pokud jsou již rozvinuté, pak jejich ovlivnění s cílem oddálení selhání životně důležitých orgánů.

Obrázek 2: Příčiny zvýšené nemocnosti u pacientů s diabetem | zdroj: časopis DIAstyl, se souhlasem MUDr. Fačkovcové

Jaké existují možnosti léčby

Zásadní metodou léčby je co možná nejoptimálnější korekce diabetu, což nám v současné době umožňuje široká škála nových antidiabetických léků a inzulinů. Velmi důležitou součástí léčby je korekce vysokého krevního tlaku, kdy cílovými hodnotami jsou hodnoty systolického tlaku 120-130 mmHg a diastolického 75-85 mmHg. Je rovněž důležité, aby byly optimalizovány hodnoty krevního cholesterolu a triglyceridů.

Boj s nadváhou: Kdo dobře spí, ten hubne

To, že spánek léčí, ví asi každý. Když nás skolí chřipka, dokážeme spát i dva dny v kuse. A poté, co se nakonec probereme ze spánkového kómatu, ...

Aby bylo těchto cílů dosaženo, je nutná dobrá spolupráce mezi pacientem a diabetologem. K monitorování glykemie jsou dnes k dispozici klasické glukometry, ale i systémy, které umožňují kontinuální monitorování hodnoty krevního cukru. Pacient se musí naučit přizpůsobovat dávky inzulinu podle aktuální glykemie a příjmu potravy. U diabetiků 2. typu bez inzulinové léčby máme k dispozici léky s dobrou účinností na snížení hladiny krevního cukru či zvýšení citlivosti na inzulin. Důležitý je také dostatečný pohyb a normalizace tělesné hmotnosti. Obrázek 3 ukazuje možnosti terapie.

 

Obrázek 3: Možnosti terapie diabetu 2. typu | zdroj: časopis DIAstyl, se souhlasem MUDr. Fačkovcové

Prognóza se může zlepšit

V současné jsou k dispozici léky, které mají ochranný vliv na funkci srdce, cév a ledvin. Tyto léky se začínají ve zvýšené míře používat při léčbě diabetu 2. typu. Pro diabetiky 1. typu máme k dispozici nové typy inzulinů, které mají jednak velmi krátkou dobu nástupu účinku a používají se bezprostředně před požitím jídla a současně inzuliny s dlouhou dobou účinku, které věrněji napodobují funkci slinivky břišní.

Technický rozvoj přinesl i možnost léčby inzulinovými pumpami a řízení aplikace a dávkování inzulinu podle kontinuálního rozboru glykemie ve vnitřním prostředí. Tyto možnosti jsou příslibem pro významné zlepšení prognózy diabetiků 1. i 2. typu.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek od MUDr. Lucie Fačkovcové

2302

Diskuze k článku