Tajemné pojmy: Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Tajemné pojmy: Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

I když samotný název tohoto vyšetření zní poněkud tajemně, jedná se v podstatě o jednoduchou pomůcku k posouzení průměrné hladiny krevního cukru (glykemie). Čím je hodnota glykovaného hemoglobinu a tedy i průměrné glykemie vyšší, tím horší je kontrola (kompenzace) cukrovky.

 

Jak takový glykovaný hemoglobin vzniká?

Během obvyklého životního cyklu červené krvinky, který činí zhruba 120 dní, reagují molekuly glukózy s krevním barvivem obsaženým v krvince, tedy hemoglobinem za vzniku hemoglobinu glykovaného. U lidí s diabetem, obzvláště pokud není léčený dobře nebo pokud je neléčený vůbec, je pak množství tohoto pozměněného hemoglobinu podstatně vyšší ve srovnání se zdravou populací. Proces glykace je procesem nezvratným. To znamená, že jakmile se na molekulu hemoglobinu glukózy “přilepí”, zůstane tam až do konce života dané červené krvinky. Procentuální poměr glykovaného a normálního hemoglobinu je tedy přímo úměrný době expozice glukózy a výši glykemie (hyperglykemie). Z toho je zřejmé, že pokud změříme množství glykovaného hemoglobinu, změříme zároveň celkové množství glukózy v krvi za posledních zhruba 120 dní. A to je naprosto úžasná věc, kterou popravdě řečeno o něco více oceňují lékaři než pacienti. Víte proč? No protože díky glykovanému hemoglobinu nelze doktora oblafnout (což by jistě ani jednoho z Vás, čtenářů DIAstylu ve snu nenapadlo).

Dříve šlo lékaře “oblafnout”

Je neoddiskutovatelným faktem, že v dobách před možností stanovení HbA1c nemohl lékař objektivně posoudit dostatečnost léčby cukrovky ani dodržování dietních a režimových opatření ze strany pacienta. Stačilo k tomu den před odběrem krve “sekat dobrotu”, případně přinést ke kontrole nějaký krásný glykemický profil (třeba od souseda). Ano, trochu se stydím, že prozrazuji na Vás – pacienty tyto nekalé praktiky, protože být na Vašem místě, s největší pravděpodobností bych nebyl jiný. Ovšem lhát sám sobě, natož jiným, zavírat oči a utíkat před skutečností se obvykle nevyplácí ve všech oblastech života, no a v případě cukrovky to platí několikanásobně. Proto se s ohledem na snížení rizika všech diabetických komplikací rozhodně vyplácí dodržovat doporučení lékaře a sestry během celého období roku, a ne jen pár dní před kontrolou. Protože až se Vás na kontrole glykovaný hemoglobin zeptá, co jste dělali před měsícem, budete moci hrdě prohlásit: držel jsem dietu, cvičil jsem a užíval léky. Vlastně nebudete muset říkat nic, glykovaný hemoglobin to udělá za Vás…

Jak se provádí vyšetření glykovaného hemoglobinu?

Ke změření množství glykovaného hemoglobinu se používá speciální laboratorní metoda zvaná chromatografie, konkrétně HPLC(high-performance liquid chromatography). Do přístroje se vloží krev odebraná ze žíly (vyšetření v laboratoři) nebo kapilární krev z prstu (vyšetření v ambulanci), pomocí chromatografie se oddělí (separuje) glykovaný hemoglobin od “normálního” a změří se jeho podíl.

Co může ovlivnit výsledek měření?

Ve srovnání s měřením glykémie má glykovaný hemoglobin několik odlišností. Jeho hodnota se nemění v průběhu dne pod vlivem jídla, tudíž se nemusí stanovovat nalačno. Vliv věku nebo pohlaví je rovněž zanedbatelný.Hodnoty HbA1c ale mohou být zkreslené (obvykle falešně nízké) při poruchách samotného hemoglobinu (tzv. hemoglobinopatie), při nedostatku červených krvinek (anémie) nebo v případě zkrácené doby života červených krvinek (erytrocytů).Rovněž u pacientů s výraznou poruchou činnost ledvin (např. dialyzovaní pacienti) dochází ke zkreslení výsledku při měření HbA1c v závislosti na použité metodě a přístroji.V takovém případě neposkytuje stanovení HbA1c stejnou informaci jako u ostatních osob a jeho hodnoty lze posuzovat jen při opakovaném stanovení u daného pacienta, tedy při hodnocení kompenzace jeho diabetu.

Kdy a jak často se glykovaný hemoglobin vyšetřuje?

V České republice se doporučuje provádět vyšetření glykovaného hemoglobinu ve dvou případech.

A/ jako součást skríningového vyšetření na přítomnost poruchy metabolismu cukru (diabetes a prediabetes), jinými slovy vyhledávání případů cukrovky u dosud zdravých lidí a

B/ k posouzení úspěšnosti léčby diabetu. Skríningové vyšetření je pozitivní, pokud je hodnota glykovaného hemoglobinu stanoveného v laboratoři ≥ 3,9 % (≥ 39 mmol/mol). Za hodnotu svědčící pro úspěšnost léčby diabetu, resp. hodnotu kdy se reviduje, případně posiluje léčba cukrovky se považuje hodnota 5,3 % (53 mmol/mol). V současné době se ale spíše posuzují cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu u každého pacienta individuálně s ohledem na jeho celkový stav, věk a přidružená onemocnění.
Podle doporučení České diabetologické společnosti by se měl glykovaný hemoglobin stanovovat u těhotných diabetiček jednou za měsíc, u diabetiků 1. typu minimálně 4x ročně, u diabetiků 2. typu léčených perorálními antidiabetiky jednou za půl roku a u pacientů léčených inzulinem jednou za čtvrt roku.

V jakých jednotkách se vlastně glykovaný hemoglobin uvádí?

Až do počátku letošního roku se v České republice vyjadřoval glykovaný hemoglobin v procentech. Výsledek 5,0 tedy znamenal, že z celkového množství hemoglobinu v těle pacienta je 5% hemoglobinu glykovaného. V rámci sjednocování laboratorních metod se od 1.1.2012 přešlo na jednotky odpovídající soustavě SI a glykovaný hemoglobin se nyní určuje v mmol/mol. Přepočet na tyto nové jednotky je ale velmi jednoduchý – stačí původní výsledek vynásobit deseti. V našem případě tedy 5% = 50 mmol/l. (Viz tabulka)

Pozn.: Ve většině ostatních zemí se stále ještě používá vyjadřování HbA1c v procentech, navíc podle odlišné kalibrace (u nás IFCC v zahraničí DCCT), což může být poněkud matoucí – pozor hlavně při čtení článků v angličtině apod.

Glykovaný hemoglobin patří spolu s glykémií k základním a nenahraditelným vyšetřovacím metodám v diabetologii a jeho stanovení má obrovský význam při vyhledávání pacientů s cukrovkou a při vedení jejich léčby. Velké klinické studie, kterých se zúčastnili desetitisíce lidí,totiž s jistotou prokázali, že snížení glykovaného hemoglobin o každé 1% (10 mmol/l) významně snižuje riziko všech hlavních cévních komplikací diabetu. A to je to, oč tu běží…

Tab.: Hodnoty glykovaného hemoglobinu v procentech a nových jednotkách (mmol/l) a srovnání s vypočtenými průměrnými hodnotami glykémie


Glykovaný hemoglobin (dlouhý či zpětný cukr, HbA1c) je forma krevního barviva hemoglobinu, která vzniká tzv. neenzymatickou glykací při kontaktu s krevním cukrem glukózou. Stanovení glykovaného hemoglobinu se používá k určení průměrných koncentrací glukózy v krvi za delší časový interval (6-8 týdnů). Při normálních hladinách glykémie dochází k tvorbě normálního množství glykovaného hemoglobinu. Čím vyšší je celkové množství glukózy v krvi, tím výraznější je podíl glykované frakce (glykovaného hemoglobinu). Normální hodnota glykovaného hemoglobinu vyjádřená v procentech je do 3,9 % (nebo 39 mmol/mol v novějších jednotkách). Glykovaný hemoglobin byl poprvé laboratorně prokázán chemiky Huismanen a Meyeringem v roce 1958. Chemická reakce způsobující usazování glukózy na hemoglobinu (glykace) byla popsána v roce 1975 a rok poté se zrodila myšlenka používat hodnotu glykovaného hemoglobinu, resp. jeho podíl na celkovém množství hemoglobinu jako parametr kontroly diabetu.


 

 

8175

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku