Stárnutí s diabetem: výzkum ve Velké Británii odhalil hlavní nedostatky péče o seniory

Stárnutí s diabetem: výzkum ve Velké Británii odhalil hlavní nedostatky péče o seniory
Vzdělávání v oblasti nových technologií je jedním z bodů, které mají přispět starším diabetikům ke zdravějšímu a pohodlnějšímu životu Zdroj: Shutterstock

Pokročilý věk s sebou přináší nové těžkosti fyzického i psychického rázu. Civilizační choroby se projevují výrazněji, člověk ztrácí sílu a stává se křehčím na těle i na duši. Pro starší diabetiky je vyrovnání se s těmito obtížemi ještě o něco náročnější. Výzkumná skupina zabývající se studiem cukrovky ve Velké Británii provedla v lednu 2022 studii, která odhalila hlavní problémy místních seniorů s diabetem a navrhla jejich řešení.

Velká Británie je velmi sociální stát, který dbá na péči, podporu a rovnocennost svých občanů. Více než třetině britských diabetiků (což je 1,5 milionu lidí) je přes 65 let, přesto neexistuje žádná infrastruktura, která by jim poskytovala poradenství a praktickou službu pro důstojné stárnutí s diabetem.

Nová studie věnovala seniorům s diabetem žádoucí pozornost

Organizace DRSG (Diabetes Research Steering Groups = Skupina pro stimulaci diabetologického výzkumu) proto provedla ojedinělý výzkum, který si dal za cíl určit hlavní úskalí života starších diabetiků a následně pro ně doporučit pomocné programy.

Studie se skládala z třítýdenní série online workshopů, jichž se účastnili přední akademici, lékaři a zdravotničtí pracovníci z oblasti diabetologie a především senioři s diabetem. Pomocí řízených diskuzí, přednášek a workshopů byly identifikovány hlavní oblasti, ve kterých je podpora a péče o seniory s diabetem nedostatečná.

8 hlavních témat pro příjemnější život starších diabetiků

Výsledkem studie byla sada nejzásadnějších mezer v péči o starší diabetiky a návrh na další postup. Byly formulovány následující otázky:

 1. Jak lépe porozumět odlišným potřebám starších lidí s diabetem a využít toho k individuální péči?
 2. Jak efektivně zacílit současnou diabetologickou péči na potřeby, které jsou nyní ignorovány?
 3. Jak určit, ve kterých prioritních oblastech by měli být vzděláváni neprofesionální zdravotničtí pracovníci, aby dokázali lépe asistovat starším lidem s diabetem? Jaké trenérské a instruktážní programy pro ně připravit?
 4. Jak zajistit starším diabetikům on-line přístup k odborným informacím a ke specialistům?
 5. Jak mohou být strava a cvičení použity pro prevenci ztráty vitality a zvládnutí diabetu II. typu? Jak zajistit, aby byla tato změna životního stylu proveditelná u diabetiků ze všech sociálních sfér?
 6. Jak může být technologie CGM (Continuous Glucose Monitoring = nepřetržité měření glukózy pomocí glukózového monitoru) použita u starších diabetiků?
 7. Jak mohou být technologie, vzdělávání a podpora zdravotních profesionálů použity pro posílení schopnosti starších diabetiků postarat se sami o sebe ve svém domácím prostředí?
 8. Jaké jsou přínosy podpůrných skupin starších diabetiků, ať již žijících doma nebo v pečovatelských službách?

Poznámka redakce: podpůrná skupina = hromadná podpora či pomoc ze strany odborníka těm lidem, kteří se nachází v podobně složité životní situaci (např. traumata, nemoc, deprese, závislost, vztahy apod.)

Jak se žije diabetikům ve Finsku?

Finové jsou velcí vyznavači odpočinku v přírodě. Čerpají z ní sílu a dobrou náladu. O radostech i strastech, které provázejí život diabetika ...

Stručná shrnutí výzkumných doporučení

Studie navrhla ke stanoveným otázkám způsoby, jak je vyřešit. Každé zmiňované oblasti bude dále věnován samostatný výzkum za účelem bližší specifikace.

 1. Je třeba provést další šetření, které by lépe charakterizovalo populaci starších britských diabetiků. Mohou být využita stávající data či pořízeny nové záznamy, např. terénním výzkumem.
 2. Prostřednictvím rozhovorů se staršími diabetiky musí být určeny jejich zanedbávané potřeby a navrženy strategie, jak je adresovat.
 3. Je nutné zainvestovat do tréninku a vzdělávání nezdravotnických pracovníků věnujících se pacientům s diabetem.
 4. On-line přístup k diabetologickým odborníkům by měl být zajištěn prostřednictvím nezdravotnických pracovníků, kteří by seniorům v kontaktu se specialisty pomáhali.
 5. Vyvážená kombinace stravy a cvičení je nutná pro důstojné stárnutí s diabetem, zejména pro diabetiky II. typu z jakékoliv sociální sféry.
 6. Je potřeba další výzkum, který by upřesnil, jak technologii CGM u starších diabetiků využít.
 7. Měl by být proveden výzkum, který zhodnotí míru, do jaké jsou senioři schopni přizpůsobit se novým technologiím, a kdy budou naopak vyžadovat asistenci. Musí být navrženy postupy, jak vzdělávat starší diabetiky žijící doma i v pečovatelských službách.
 8. Je potřeba shromáždit informace o tom, které modely podpůrných skupin již byly vyzkoušeny a jak se osvědčily. Případně budou vytvořeny nové modely pro fungování těchto skupin a bude určeno, jakých dosahují výsledků.

Britským seniorům s diabetem svítá na lepší zítřky

Výstupy těchto otázek byly zpracovány formou tiskové zprávy a nastiňují cestu, kterou by se měl budoucí výzkum v oblasti diabetu u seniorů vydat. Zpráva má za cíl podnítit nové myšlenkové směry a podpořit výzkumníky, aby zahájili další projekty věnující se těm nejzávažnějším nedostatkům v přístupu ke starším britským diabetikům.

Jodie Chan, výzkumná pracovnice DRSG, shrnula význam provedené studie: „Je nezbytné, aby i diabetici pokročilejšího věku stále dostávali nejlepší možnou péči. Tato studie je důležitým krokem tímto směrem a skvělý příklad toho, jak dáváme lidi s diabetem do středu našich výzkumných strategií a rozhodnutí. Půjdeme-li touto cestou, bude brzy nerovnocennost v diabetologické péči přežitkem minulosti.“

Tento výzkum, cílený na starší generaci, je poměrně ojedinělý, a přinese-li do budoucna funkční strategie, mohl by se stát vzorem i v dalších zemích.

Zdroj: onlinelibrary.wiley.com, diabetes.org.uk

249