Role zdravotní sestry u hospitalizovaného diabetika

Role zdravotní sestry u hospitalizovaného diabetika
Pravidelný monitoring glykémie patří k základním činnostem zdravotní sestry u diabetika. Naměřené hodnoty by pak měl znát i ošetřující lékař. Zdroj: Shutterstock

Péče o diabetika v nemocnici ze strany zdravotní sestry se značně liší od té, která je nabízena v diabetologických ambulancích. Během hospitalizace se totiž o pacienta stará zdravotník kontinuálně i několik hodin či dní. Ošetřovatelský personál však musí i v tomto případě dokonale znát specifika péče o člověka s diabetem.

Odpovědná zdravotní sestra by měla u hospitalizovaného diabetika předcházet nejrůznějším rizikům spojeným s jeho chronickou nemocí. Těch se naskýtá hned několik. Zdravotnice si tak pro tyto účely stanovuje tzv. ošetřovatelské diagnózy, s kterými pak dál pracuje… Pojďme si tedy podrobněji vysvětlit, jak celý ošetřovatelský proces u hospitalizovaných lidí s cukrovkou probíhá.

Prvotní seznámení s pacientem a fyzikální vyšetření

Při nástupu do nemocnice je nejprve diabetik doprovozen do pokoje na lůžko. Zde si odkládá své osobní věci a převléká se buď do domácího oděvu nebo pyžama. Během procesu přijetí absolvuje pacient prvně vstupní rozhovor a fyzikální vyšetření se zdravotní sestrou. Co to vlastně všechno obnáší?

  • Sestřička se prvně představí, ověří si totožnost pacienta a ptá se jej zejména na osobní anamnézu (s jakými dalšími nemocemi se léčí) a také na tu rodinnou.
  • Důležitou informací pro ošetřovatelský personál je i to, jaké léky dotyčný bere – zda jsou to antidiabetika nebo inzulín, příp. jiné medikamenty na zvýšený cholesterol v krvi, hypertenzi a další chronická onemocnění. Zvyklostí mnoha nemocnic je to, že léky si personál bere na sesternu a v rámci předepsané medikace lékařem je dávkuje v pravidelných intervalech.
  • Zdravotní sestra kromě jiného provede komplexní fyzikální vyšetření, při kterém zjišťuje a hodnotí například celkové vzezření pacienta, úroveň sluchu, zraku a chrupu, pohyblivost, stav pokožky, váhu, výšku nebo schopnost sebeobsluhy. Je toho ovšem daleko více. Opomenout by neměla ani změření fyziologických funkcí, jako je puls a dech. Kromě jiného kontroluje při přijetí pacienta i tělesnou teplotu a krevní tlak pomocí tonometru.
  • Ošetřovatelský personál však nezjišťuje jen fyzický stav pacienta, ale i ten duševní. Sestřičku by tedy měla zajímat třeba schopnost orientace v čase a prostoru, schopnost vyjádřit se, porozumět, co ostatní říkají. Zhodnocení stavu myšlení a bdělosti je velmi důležité.

Vstupním rozhovorem a fyzikálním vyšetřením to ale pouze všechno začíná. Zdravotní sestra totiž následně zahajuje odbornou ošetřovatelkou péči, která by měla vést ke zlepšení mentální i tělesné kondice pacienta.

Zdravotní sestra by se měla kontinuálně sebevzdělávat celý svůj život, pokud aktivně provozuje praxi ve zdravotnictví.

Diabetik a self-management: Zpověď edukačních sester ze zahraničí

Nejsou to však jen prosté informace, které zdravotní sestry diabetikům předávají. Častokrát jim bývají i jakousi „vrbou“ a oporou v nelehkých ...

Ošetřovatelský proces a jeho naplňování

Na základě výše zmíněných komplexních informací o pacientovi/diabetikovi stanovuje zdravotní sestra ošetřovatelský proces, který obnáší jak vytvoření ošetřovatelských diagnóz, tak i vyprodukování ošetřovatelského plánu a cílů. Ty pak v součinnosti s jinými zdravotníky naplňuje a na závěr hodnotí efektivitu péče.

Jak zní ošetřovatelské diagnózy typické pro hospitalizované diabetiky?

  • riziko porušení kožní integrity
  • riziko infekce
  • riziko deficitu tělesných tekutin
  • únava

Stanovení ošetřovatelských diagnóz je však velmi individuální záležitostí a jejich soubor se neustále mění podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. Zdravotní sestra u lůžka by měla mít kromě jiného na paměti, že u diabetika existují i rizika spojená s rozvojem hyperglykémie a hypoglykémie. V praxi to znamená to, že ošetřovatelský personál monitoruje pravidelně glykémii pomocí glukometru, aplikuje inzulín či podává předepsané léky a zajišťuje adekvátní diabetickou stravu.

Zdravotní sestra není jen pouhý „stroj“ poskytující ošetřovatelkou péči. Podporuje i psychiku

Činností spojených s ošetřováním hospitalizovaného pacienta je nespočet. A je vcelku bezpředmětné, zda se jedná o diabetika či nikoliv. Všichni bez rozdílu mají právo na poskytnutí adekvátní zdravotní péče. Směrodatné obvykle je, na jakém oddělení se dotyčný nachází nebo v jakém zdravotním stavu aktuálně je. Od toho se pak odvíjí forma péče nižšího a středního zdravotnického personálu i lékařů.

Zejména od zdravotních sester je pak také očekáváno, že budou hospitalizovaným lidem poskytovat nejen základní péči, ale i tu psychologickou. Pacient by měl mít pocit bezpečí a důvěry. Psychická pohoda se u diabetika projeví dvojnásob pozitivně! A jaké zkušenosti máte vy s ošetřovatelským personálem v nemocnici?

Zajímá vás, jak pacienti hodnotili v minulém roce úroveň péče v nemocnicích? Pak můžete zapátrat na těchto webových stránkách KVALITA OČIMA PACIENTŮ.

Zdroj: ose.zshk.cz, wikiskripta.eu, nurseslabs.com

414