Registr Čenda prozradil, jak si vedou diabetické děti

Registr Čenda prozradil, jak si vedou diabetické děti

Jak časté jsou mezi malými diabetiky těžké hypoglykemie? Kolik dětí s diabetem má u nás inzulinovou pumpu? Objevují se nyní častěji případy dětí s cukrovkou 2. typu? Nejen na tyto otázky zná jednoznačnou odpověď český registr dětí s diabetem – ČENDA.

Čenda není jen hezké chlapecké jméno, ale také název webového registru, jehož služeb využívají dětští diabetologové již více než šest let. Díky němu nyní víme, jakých výsledků při léčbě diabetických dětí dlouhodobě dosahujeme. Podívejme se nyní na jeho nejdůležitější výsledky.

Kompenzace českých dětí se zlepšuje

Výsledek, že kompenzace českých dětí s diabetem 1. typu se stále zlepšuje, nás potěšil asi nejvíce. Jako základní parametr kontroly diabetu bereme průměrný glykovaný hemoglobin, podle kterého usuzujeme na průměrnou glykemii v posledních týdnech. Průměrný glykovaný hemoglobin se trvale u českých diabetických dětí snižuje. Zatímco v roce 2013 mělo průměrné české dítě glykovaný hemoglobin 66,3 mmol/mol, minulý rok se tato hodnota snížila na 62,3 mmol/mol. Přeloženo do srozumitelného jazyka, to znamená, že riziko vzniku pozdních komplikací diabetu se u této věkové skupiny snížilo přibližně o 20 %, což je skvělý výsledek! Současně se zvyšuje počet dětí, které jsou kompenzované výborně (viz obrázek).
Největšího zlepšení se podařilo dosáhnout u dětí léčených déle (více než 3 roky) a ve věkové kategorii 12–18 let (přestože trend ke zlepšování je patrný ve všech věkových skupinách).

Proporce výborně, dobře, hůře a velmi špatně kompenzovaných dětí – vývoj za poslední 4 roky v ČR. Počet dětí s výbornými a dobrými výsledky trvale narůstá. Čísla ukazují počty dětí v jednotlivých skupinách.

Příčiny těchto úspěchů můžeme na základě našich dat pouze odhadovat, je ale velmi pravděpodobné, že se na nich spolupodílí zavádění nových technologií (zejména kontinuálních monitorů glykemie) do léčby diabetu a zvýšení jejich dostupnosti  pro děti. Klinické studie jednoznačně prokazují zlepšení kontroly diabetu u dětí i dospělých, kteří využívají systém kontinuálního monitorování glykemie po více než 70 % času. A takoví mezi diabetickými dětmi stále přibývají. Druhou příčinou může být též lepší kvalita péče ze strany dětských diabetologů a jejich edukačních sestřiček. Systém ČENDA zde jistě hraje svoji podpůrnou roli, protože umožňuje odbornou diskusi na základě naprosto přesvědčivých dat.

Také v porovnání se zahraničím si vedeme lépe

Nejlepších výsledků dosahují dlouhodobě švédské děti, Němci zaostávají pouze mírně, zatímco americké děti mají oproti nim spíše horší kompenzaci. Vzhledem k popsanému snižování glykovaného hemoglobinu se Češi v posledních dvou letech výrazně přiblížili údajům z německé databáze DPV, i když jejich kvalit prozatím v průměru nedosahujeme. Bude-li však současný poměrně rychlý trend snižování glykovaného hemoglobinu pokračovat, prognóza českých a německých dětí by v nejbližší době neměla být odlišná.

Diabetes 1. typu převládá

Tento údaj není až tak překvapivý, nicméně diabetes 1. typu tvoří s necelými 95 % jednoznačně nejčastější typ u dětí a adolescentů. Zajímavější je údaj o stále nízkém zastoupení diabetu 2. typu (1,3 % za rok 2016). Toto číslo nevykazuje vzestupný trend, přes nárůst dětské obezity tedy nepozorujeme žádnou epidemii diabetu 2. typu u dětí. V roce 2016 bylo v celé republice hlášeno pouze 37 dětí s diabetem 2. typu. Druhým nejčastějším typem dětského diabetu je tzv. monogenní diabetes (MODY), který je zodpovědný za přibližně 3 % případů.

Většina dětí se léčí inzulinovými pery

Čísla z roku 2016 ukazují, že tři čtvrtiny našich dětí se léčí inzulinovými pery. Zbývající čtvrtina potom využívá předností inzulinových pump. Jedná se nejčastěji o děti v adolescentním věku (více než třetina těchto dětí je léčena pumpou), nicméně čím dál častěji tento typ léčby využívají i děti předškolního věku. Počet dětí léčených inzulinovými pumpami se v této věkové kategorii za poslední 4 roky více než zdvojnásobil, zatímco u dětí starších je poměrné zastoupení „pumpařů“ více méně stabilní. Glykovaný hemoglobin dětí, které se léčí inzulinovou pumpou, a těch, které se léčí inzulinovými pery, je přitom srovnatelný.

Kolik si aplikují inzulinu?

Průměrná dávka inzulinu se u dětí pohybuje okolo 0,8 jednotky na kg a den. V adolescenci pak výrazně stoupá. Nejsou výjimkou ani dospívající, zejména chlapci, léčení 1,5 jednotkou na kg a den. To je v souladu se současnými znalostmi o terapii dětského diabetu. Víme, že pokud tyto děti nemají tendenci k hypoglykemiím, jsou i takto relativně vysoké dávky zcela akceptovatelné.

Těžkých hypoglykemií je velmi málo

Akutních komplikací diabetu bylo za čtyři roky sledování hlášeno velmi málo: těžkou hypoglykemii prodělalo pouze 3,1 % dětí a diabetickou ketoacidózu 4,3 % dětí. To je velmi dobrá zpráva. Ukazuje mimo jiné na efektivní a častý selfmonitoring. Pravidelné měření glykemií je nejlepší prevencí vzniku těchto nepříjemných komplikací.

Plány do budoucna

Plánujeme detailní statistické zpracování výsledků. Rádi bychom konkrétní data prezentovali v zahraničním odborném tisku. Spojili jsme se též s kolegy z německo-rakousko-lucemburského registru DPV a plánujeme společné projekty. Možná že se ukáže, že skvělou kompenzaci dětského diabetu lze dosáhnout i za „české“ (tedy přibližně třetinové) ceny zdravotní péče. Předpokladem je ovšem síť kvalitních, personálně a moderními technologiemi vybavených ambulancí, kde jsou schopny se o děti s diabetem dobře postarat.

Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Více o registru ČENDA

ČENDA je zkratka pro Českou národní dětskou diabetickou databázi. Jde o webovou databázi, která zcela anonymně shromažďuje základní údaje o léčbě, jejích komplikacích a kvalitě kompenzace českých diabetických dětí. Lékaři, kteří jsou součástí projektu ČENDA, mohou anonymně porovnávat své výsledky s ostatními dětskými diabetologickými ambulancemi. Jednotlivá centra mají přístup pouze ke svým výsledkům, mohou však porovnat jednotlivé parametry s ostatními centry a tím zlepšovat své léčebné postupy.

Proč registr vznikl?

Není třeba zdůrazňovat, že cílem léčby všech typů diabetu je dlouhodobé udržení glykemie v doporučeném rozmezí. Překvapivější je fakt, že tohoto cíle lze dosáhnout i díky zavedení systémů, které hodnotí kvalitu péče o diabetické děti – podobných našemu Čendovi. V zemích, kde byl takový systém vytvořen, došlo k zásadnímu zlepšení kontroly diabetu u dětí. Analýza výsledků těchto studií tvoří základ pro formulaci standard a doporučení odborných společností pro léčbu dětí s diabetem 1. typu, a přispívá tak k racionalizaci léčby dětského diabetu.

Která centra či ambulance se projektu účastní?

Centra a ambulance dětského diabetu zapojené do projektu ČENDA

Služeb projektu ČENDA v současné době využívá 64 lékařů ze 48 center dětského diabetu. Jak je patrné z obrázku, spolupracující lékaři jsou rovnoměrně rozloženi v celé České republice. ČENDA je jednoznačně nejkompletnější diabetologickou databází a díky práci dětských diabetologů (kterým patří velký dík) poskytuje unikátní data o vývoji parametrů kompenzace dětského diabetu. Poděkování patří také České diabetologické společnosti ČLS JEP, bez jejíž podpory by vznik ani provoz projektu ČENDA nebyl možný.

Inspirace ze zahraničí

Mezi největší podobné registry s nejdelší tradicí patří německo-rakousko-lucemburský systém DPV (zkratka z Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation). Byl založen před více než 20 lety a každoročně využívá data od desítek tisíc diabetických dětí (více na www.d-p-v.eu). Velkou tradici má též švédský registr Swediabkids, který od roku 2008 pokrývá i Norsko. Mezi největší mezinárodní projekty podobného typu patří globální SWEET (www.sweet-project.eu), jehož zakládajícími členy (2008) bylo i naše pracoviště v Praze-Motole, a od roku 2012 je součástí konsorcia též dětské diabetologické centrum v Praze-Královských Vinohradech. V USA v téže době vznikl velmi úspěšný systém Type 1 Diabetes Exchange, který zahrnuje děti i dospělé z diabetologických center.

154

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný