Přítomnost rodiče u dítěte během hospitalizace: Ožehavé téma, které má však jasné právní mantinely

Přítomnost rodiče u dítěte během hospitalizace: Ožehavé téma, které má však jasné právní mantinely
Přítomnost rodiče je pro hospitalizované dítě velmi důležitá. Může pozitivně podpořit jeho psychiku. Zdroj: Shutterstock

Každý milující rodič má potřebu ochraňovat své dítě v jakékoliv situaci. Obzvlášť pak tehdy, když je potomek hospitalizován v nemocnici. Zde sice ví, že o něj bude postaráno kvalifikovaným personálem, avšak emoční podporu mu beztak zajistí nejlépe jenom on. Hospitalizované děti mívají často strach a chtějí u sebe maminku nebo tatínka mít. Je to vcelku logické. Reálně ale mnozí rodiče naráží na odpor některých zdravotnických zařízení. Kde je pravda?

V České republice přítomnost rodiče u dítěte (během hospitalizace či specializovaných úkonů) upravuje jednoznačně zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. O čem konkrétně je a co rodičům zajišťuje?

Dítě je odkázané na rodiče – ten má právo s ním být i v nemocnici

Je vcelku bezpředmětné, z jakého důvodu je dítě hospitalizováno v nemocnici. Důležité pro rodiče je, aby mohl být svému potomkovi neustále nablízku – a to jak při nepříjemných vyšetřeních, tak i během specializovaných výkonů. Již zmíněný zákon o zdravotních službách má v paragrafu 28 zakotvené právo (nezletilého) pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. To znamená, že matku nebo otce od dítěte nikdo „vyhodit“ nemůže, a to ať se jedná o nemocniční, či ambulantní péči. Tato skutečnost je ovšem podmíněna následujícími dvěma body:

  • Přítomnost zákonného zástupce musí být v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem. To se týká například toho, že přítomnost rodiče dítěte nesmí nijak omezovat práva ostatních pacientů. Rodič také současně s tím musí dodržovat vnitřní chod zařízení – o tom by měl informovat personál.

Co je však důležité – vnitřní předpis nikterak nesmí zakazovat zákonem ukotvené právo nepřetržité přítomnosti zákonného zástupce. To je nadřazené vnitřnímu předpisu!

  • Přítomnost zákonného zástupce nenaruší poskytnutí zdravotních služeb. Pokud rodič narušuje hladký chod zařízení a ohrožuje poskytování zdravotních služeb – například svým nepatřičným jednáním pod vlivem alkoholu, nebo je přenašečem nakažlivé nemoci (kapénkové infekce a jiné, které ohrozí zdraví dítěte a jiných pacientů) – může personál ze zákonných důvodů zakázat rodiči přítomnost u dítěte.

Dále je důležité podotknout, že zdravotnické zařízení má povinnost zajistit podmínky pro zákonem stanovenou nepřetržitou přítomnost rodiče jako zákonného zástupce u dítěte. Nelze se tedy „ohánět“ ani tím, že svou přítomností rodič narušuje soukromí jiných pacientů. Personál musí na toto reagovat adekvátně tak, že soukromí zajistí separováním dítěte a rodiče do jiného nemocničního pokoje, nebo pouhým umístěním plenty.

Znáte práva pacientů v České republice? Týkají se nejen diabetiků

Jak již bylo uvedeno výše, práva pacientů můžete nalézt v mnoha právních předpisech – jedním z nich je například Listina základních práv a ...

Nenechte se jako rodič odradit větou: „Nemáme pro vás místo k přespání.“

Mnoho rodičů se může setkat také s tím, že personál zdravotnického zařízení sdělí, že zkrátka nemá možnost poskytnout mu lůžko k přespání na oddělení. I s tím musí rodič počítat, není to však důvod k tomu, aby mohl být vykázán od dítěte. Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce trvá, ovšem matka nebo otec se musí spokojit třeba jen s křeslem či židlí, jídlo si též musí zajistit samostatně.

Rodič jako zákonný zástupce nemusí dodržovat návštěvní hodiny

Zdravotnický personál častokrát netuší, že rodič jakožto zákonný zástupce dítěte není zkrátka a dobře návštěvou, proto na něj nemůže uplatňovat povinnost dodržování návštěvních hodin. Matka či otec vzhledem ke svému právu nepřetržité přítomnosti může přijít za hospitalizovaným potomkem kdykoliv. Toho by si měly být vědomy obě strany.

Věděli jste, že i v Právech hospitalizovaných dětí je zakotven bod týkající se práva na neustálý kontakt s rodiči a sourozenci?

Závěrem

Shrnuto a podtrženo, pokud bude vaše dítě vyžadovat zdravotnickou péči, nenechávejte jej nikdy samotné. Jste pro něj velkou emoční podporou a potřebuje vás. Vaše právo na nepřetržitou přítomnost jakožto zákonného zástupce je jasně dané. V realitě všedních dní se bohužel ale stále stává, že některá zdravotnická zařízení toto právo rodiči odpírají. Zde tedy nezbývá nic jiného, než zauvažovat o změně zařízení, nebo se domáhat svého práva soudní cestou.

Zdroj: MPSV, Ppropo.mpsv, advokátka Veronika Jedličková, Zakonyprolidi

2479

Diskuze k článku