Péče o seniory: jaké jsou u nás možnosti?

Každý člověk v produktivním věku se může dostat do situace, kdy jeho blízký přestává být soběstačný. V tomto momentě se musí rozhodnout. Buď odejde z práce a jeho celodenní činností bude péče o osobu blízkou nebo zvolí jinou formu péče.

Péče o seniory: jaké jsou u nás možnosti?

V případech kdy rodinní příslušníci potřebnou péči o blízkou osobu vlastními silami nezvládnou, mohou se rozhodnout využít služeb některého sociálního zařízení. Rozsah poskytované péče je různorodý, každé sociální zařízení má svoje pravidla a předpisy, které se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Kdo bude aplikovat inzulin?

Ve většině zařízení není lékař celodenně přítomný a také většina zařízení nemá svého diabetologa. Lékaři do zařízení docházejí nebo osoby s diabetem navštěvují diabetologa v daném městě. Lidé, kteří jsou soběstační, si léky připravují sami a také si sami aplikují inzulin. Těm, kteří využívají plnou pečovatelskou a zdravotní péči, aplikují inzulin zdravotníci, pečovatelky nebo rodinní příslušníci, a též jim připravují léky.

Podívejme se nyní, jaké formy péče jsou v České republice dostupné:

 

Denní a týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionáře jsou vhodné pro klienty, kteří bydlí se svými blízkými doma, ale přes den či celý pracovní týden se o ně jejich rodiny nemohou postarat. Přitom tito lidé potřebují mít zajištěnou pomoc, podporu a kontakt s jinými vrstevníky se stejným nebo podobným zdravotním problémem. Pro klienty je připraven celodenní program, který zahrnuje i kondiční cvičení, rukodělné práce, besedy a mnoho jiných aktivit. Je zde zajištěna odborná pomoc při možném zhoršení zdravotního stavu a nezbytná míra asistence při hygienických i sociálních potřebách klientů, s ohledem na jejich důstojnost a integritu. Existují např. centra pro osoby s mentálním postižením.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Dříve se jim říkalo Ústavy sociální péče. Poskytují pobytové služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního či kombinovaného postižení. Klientům je zprostředkován co nejkvalitnější způsob života s přihlédnutím k typu jejich postižení a zajištěn individuální přístup při pravidelné pomoci jiné fyzické osoby.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory (dříve Domovy důchodců) poskytují trvalé ubytování, pečovatelské a hygienické služby včetně úklidu osobám vyššího věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy zprostředkovávají zdravotní péči a poskytují také sociální poradenství včetně pomoci při vyřizování úředních záležitostí.

Domovy se zvláštním režimem

Poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu onemocnění stařeckou nebo jinou demencí či Alzheimerovou chorobou. Tyto osoby mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Speciálně upravený režim v těchto domovech je uzpůsoben potřebám klientů – zprostředkování sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování osobních práv a zájmů či kontakt se společenským prostředím.

Domy s pečovatelskou službou

Dříve se jim říkalo Domovy či penziony pro důchodce. Jedná se o nájemní domy s byty zvláštního určení. Poskytují potřebné sociální služby vzhledem k věku a zdravotnímu stavu osob, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro osoby, které jsou plně invalidní, ale jejich celkový zdravotní stav nepotřebuje komplexní péči. To znamená pro lidi schopné vést poměrně samostatný život.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Poskytuje například pomoc při chodu domácnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovací služby

Jedná se o terénní nebo ambulantní služby poskytované lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení nebo nemoci, žijící ve svém přirozeném sociálním prostředí. Tyto služby mají umožnit nezbytný odpočinek pečující fyzické osobě, aby si případně vyřídila potřebné záležitosti, na které při péči nezbývá čas.

Osobní asistence

Je to terénní služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech osoby, které potřebuje.

Pečovatelská služba

Může být terénní nebo ambulantní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (seniory, invalidní důchodce, zdravotně postižené, občany se sníženou mobilitou, občany v době rekonvalescence, rodiny s dvojčaty do tří let aj.).

Podpora samostatného bydlení

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiných osob (např. pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při uplatňování osobních práv, zájmů a dalších záležitostí).

Průvodcovské a předčitatelské služby

Jsou to terénní či ambulantní služby poskytované lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. Pomáhají jim vyřídit si vlastní záležitosti (imobilní, slepé, hluchoslepé osoby).

Tísňová péče

Je terénní služba, jež poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností (osoby v pokročilém stáří, zdravotně postižení apod.).

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Je sociální dávka určená osobám, které jsou z důvodu svého zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné osoby. Nárok na příspěvek vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu a lze jej použít na úhradu péče od organizací, které jsou zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nebo na výdaje, které vzniknou pečující osobě. O tento příspěvek je možné požádat po vyplnění formuláře a doložení všech potřebných dokumentů na regionálním Úřadu práce ČR – více informací najdete například na stránkách Pomocvdomacnosti.cz.

Důležitá pravidla péče o seniory s diabetem

  1. Pohyb
    Stále pro každého platí, že je třeba více energie vydávat než přijímat. Důležitá je tedy pohybová aktivita a přemýšlení při stravování. Namísto sledování televizních pořadů se jděte se svou rodinou nebo přáteli projít. I krátká procházka bude přínosem, budete se cítit lépe a uděláte něco pro své zdraví.
  2. Edukace
    Každý diabetik by měl absolvovat řádnou edukaci. Edukováno by mělo být i nejbližší okolí, tj. rodinní příslušníci a přátelé, aby v případě, kdy nastane hypoglykémie nebo hyperglykémie, věděli jak pomoci.
  3. Seznam léků
    Abyste předešli zbytečným nedorozuměním, měli byste mít na viditelném a dobře přístupném místě seznam léků, které kdy a jak užíváte. Zvláště důležité je vědět, jaký typ inzulinu aplikujete.

Každý z nás se může dostat do situace, kdy vznikne potřeba se postarat o svého blízkého a přitom docházet do zaměstnání. Další informace najdete v zákoně č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Ing. Edita Šimáčková, Mgr. Monika Kadeřábková

Diskuze k článku

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na