Ochranný limit na léky u osob závislých a v invaliditě

Pro každého pojištěnce v České republice je stanoven ochranný finanční limit, tzn. celková částka, kterou od něj zdravotní systém může vybrat na doplatcích a poplatcích za předepsané léky. Jak se liší tyto limity při invaliditě a u závislých osob, kterých se týká příspěvek na péči?

Ochranný limit na léky u osob závislých a v invaliditě

Obecně platí následující pravidla:

  • Lidé, kterým je 70 a více let, mají ochranný limit 500 Kč ročně.
  • Lidé, kterým je více než 65 let a méně, než 18 let, mají ochranný limit 1 000 Kč ročně.
  • Lidé, kterým je 19-64 let, mají ochranný limit 5 000 Kč ročně.

Pokud tedy během kalendářního roku zaplatíte za předepsané léky na doplatcích v součtu více, než je tento ochranný limit, pak vám zdravotní pojišťovna vše, co jste nad tento limit zaplatili, vrátí.

Každá zdravotní pojišťovna hlídá ochranné limity za své pacienty. Pacient tedy o vydané peníze nemusí žádat, pojišťovna mu je posílá automaticky poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Stane se tak v následujícím čtvrtletí, kdy byl limit překročen a to do 60 dnů.

Limity u osob závislých nebo v invaliditě

Jak se mění limity v případě invalidity nebo pobírání příspěvků na péči, popisuje Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí VZP: „Snížení ochranného limitu na léky se týká invalidních pojištěnců, a to podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jen těch, kteří pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo jsou uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, ale invalidní důchod jim nebyl přiznán.“

Invalidita má stupně tři

Namísto dřívější částečné nebo plné invalidity byly (v roce 2010) zavedeny první, druhý a třetí stupeň invalidity a zároveň došlo k nahrazení plného/částečného invalidního důchodu invalidním důchodem prvního až třetího stupně, jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, jestliže poklesla o 50-69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně a jestliže poklesla nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Podmínky nároku na invalidní důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění.

Stupně závislosti souvisejí s příspěvkem na péči o závislou osobu a jsou čtyři:

lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Posuzuje se, kolik ze základních životních potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost) dotyčný není schopen z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat. Podle stupně závislosti je pak odstupňována výše příspěvku na péči. Tento příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a stát se tak podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání jejich základních životních potřeb.

Nárok na poskytování příspěvku na péči ani výše stupně závislosti ale nesouvisí s ochrannými limity na započitatelné doplatky za léky. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je snížen ochranný limit na 500 Kč pouze těm osobám, které doloží kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, jímž byly uznány invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Ostatní pojištěnci mají ochranné limity stanovené dle svého věku – děti do 18 let a senioři od 65 let ve výši 1 000 Kč, senioři od 70 let ve výši 500 Kč a pojištěnci od 18 do 65 let ve výši 5 000 Kč.

Do ochranného limitu se započítávají:

Doplatky za léky:

  • V případě, že lék je nahraditelný jiným levnějším lékem s doplatkem, započítává se do limitu levnější lék.
  • V případě, že se jedná o nenahraditelný lék, započítává se do limitu plná výše jeho doplatku.

Více informací o tom, jakým způsobem se doplatky započítávají najdete na stránkách pojišťovny VZP.

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný