Je nutné mít praktického lékaře?

Je nutné mít praktického lékaře?

Česká legislativa direktivně nenařizuje občanovi ČR, aby byl registrován u „svého“ registrujícího praktického lékaře. Článek by však čtenáře měl přesvědčit, že je to potřebné, a to z mnoha důvodů.

Nemáte-li svého praktického lékaře, je to vaše svaté právo, ale je třeba si uvědomit, že pokud budete potřebovat jakýkoliv úkon z níže uvedených, VY se ho nedočkáte, protože nemáte zákonnou osobu poskytovatele, která je oprávněna úkon provést.

Právní řád ČR počítá s tím, že registrující praktičtí lékaři jsou ze zákona správci zdravotnických údajů o pacientech pro potřeby zdravotní péče a posudkové činnosti.

Registrujícím lékařem může být praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař a u žen též ženský lékař, který registruje pojištěnce.

Registrující lékař při převzetí do primární péče vyplní registrační list a současně si vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Předchozí registrující lékař je povinen novému registrujícímu lékaři tyto informace předat písemně. Nový registrující lékař seznámí pojištěnce při převzetí do péče s plánem preventivních prohlídek a je povinen zajišťovat zdravotní péči o registrované pojištěnce.

Existuje mnoho úkonů, které ze zákona musí provést praktický lékař

 • Vystavuje pojištěnci doporučení k poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče v takovém smluvním zdravotnickém zařízení, které je schopno mu tuto péči na náležité úrovni poskytnout.
 • Musí na základě žádosti poskytovateli specifických zdravotních služeb předat písemné relevantní informace o zdravotním stavu pacienta.
 • Registrující praktický lékař pro děti a dorost zpravidla do jednoho měsíce po převzetí do své péče odesílá dítě, které splňuje indikace a které nebylo dosud očkováno proti tuberkulóze, na pracoviště kalmetizace.
 • Je povinen, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, předat mu písemné doporučení k poskytnutí příslušné specializované ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče.
 • Vydává posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu ke vzdělávání nebo tělesné výchově a ke sportu.
 • Zaměstnanec musí sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče.
 • Podmínkou přijetí do pobytové služby je předložit poskytovateli před uzavřením smlouvy posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu.
 • Žádost o dávku nebo o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením obsahuje označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku.
 • Praktický lékař posuzuje zdravotní způsobilost žijícího dárce tkání nebo orgánů.
 • Praktický lékař vydá posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel mimo jiné na základě předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě a informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem.
 • Posuzuje také zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu.
 • Posuzuje fyzickou a zdravotní způsobilost pro funkci myslivecké stráže při preventivních prohlídkách vstupních, periodických a mimořádných a vydává příslušný posudek.
 • Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit lékařským posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
 • Praktický lékař pro děti a dorost posuzuje zdravotní způsobilost dítěte.
 • Provozovatel stravovacích služeb může poskytovat dietní stravování strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení od praktického dětského lékaře vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.
 • Způsobilost žáka ke vzdělávání musí být také posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením.
 • Specializovaný lékař v místě bydliště občana ho může ošetřit pouze na písemnou žádost registrujícího praktického lékaře. Bez tohoto opatření by specialista vykonával potulnou praxi.

Uvědomte si prosím, že právo nemít registrujícího praktického lékaře vám velmi zkomplikuje život. Vy máte nárok na provedení výše uvedených úkonů, ale pokud vy sami si nevytvoříte pozici, umožňující naplnit tento nárok, nedočkáte se ho.

Rozlišujte nárok od povinnosti. Na výše uvedené úkony máte nárok za předpokladu, že splníte svoji „povinnost“ a registrujete se u praktického lékaře.

MUDr. Tomáš Merhaut

3146

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku