MUDr. Katarína Halčiaková: Hypoglykemie za volantem

MUDr. Katarína Halčiaková: Hypoglykemie za volantem
Pokud řidič-diabetik pociťuje příznaky hypoglykemie, měl by co nejdříve odstavit vůz ze silnice, změřit se a stav vyřešit sladkým nápojem nebo jídlem. Zdroj: Shutterstock

Při řízení auta se většina diabetiků obává hypoglykemie. Právem. Snížená hladina cukru prokazatelně snižuje řidičské schopnosti. O to překvapivější jsou výsledky studie, která ukázala, že pouze v 10 % případů si sledovaní pacienti před jízdou změřili glykemii. To znamená, že v 90 % případů vyrazili na cestu bez znalosti své hladiny cukru v krvi.

Projekt „Chování pacientů s diabetem 1. typu v průběhu řízení motorových vozidel“ probíhá od roku 2018. V současné době sledujeme 25 pacientů s diabetem 1. typu, a to v rámci běžné klinické praxe. Provádíme u nich opakovaná měření, která nám poskytují důležitá data o průběhu glykemií během řízení.

Jsou diabetici v autě více ohroženi?

Nelze jednoznačně říci, že by se pacienti s diabetem podíleli ve vyšší míře na nehodovosti na silnicích. Ale v rámci zvyšování bezpečnosti na silnicích byly identifikovány situace nebo rizikové faktory, které riziko nehod zvyšují. Těmito rizikovými faktory jsou hypoglykemie, a to především těžké hypoglykemie, které pacient není schopen zvládnout sám. Pokud se v průběhu řízení u pacienta s diabetem vyskytne hypoglykemie, může to ovlivnit jeho řidičské schopnosti.

Ve studiích na simulátorech bylo prokázáno, že hypoglykemie v průběhu jízdy snižují pozornost, ovlivňují rozhodovací funkce řidičů, které jsou zpomaleny, řidiči můžou být nesoustředění, hůře rozlišují vizuální informace především za šera. Toto všechno může vyústit ve vyšší riziko nehodovosti pacientů v případě hypoglykemie.

V naší studii se hypoglykemie v průběhu řízení objevila u 20 % pacientů. Při hodnocení dat z osobních glukometrů jsme dále zjistili, že pouze v 10,6 % započatých jízd si pacienti změřili glykemii, to znamená, že 89,4 % jízd bylo zahájeno bez předchozí znalosti glykemie.

Průběh studie zaměřené na řidiče s diabetem | zdroj: časopis DIAstyl

Mohou hypoglykemie vést ke ztrátě řidičáku?

Podmínky zdravotní způsobilosti řidičů a rozsah lékařské prohlídky a odborného vyšetření stanovuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Příloha č. 3 této vyhlášky stanovuje nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. V případě pacientů s diabetem jsou to hypoglykemie, a to druhá a další hypoglykemie v průběhu posledních 12 měsíců, kterou pacient není schopen vyřešit sám (je nutná pomoc druhé osoby) nebo kdy nerozpoznává příznaky hypoglykemie (syndrom nerozpoznávání hypoglykemií). To může pro pacienta znamenat ztrátu řidičského oprávnění.

Podmínky se liší podle toho, zda je pacient řidič profesionální, v tomto případě je takováto hypoglykemie důvodem k odebrání řidičáku, nebo neprofesionální, kdy hypoglykemii odborně posoudí ošetřující diabetolog. To platí nejen pro diabetiky 1. typu, ale i pro diabetiky 2. typu, kteří jsou léčeni inzulinem nebo léky, které mají zvýšené riziko hypoglykemií (deriváty sulfonylurey, glinidy). Od roku 2012 obsahuje zákon o silničním provozu oznamovací povinnost jakéhokoliv lékaře, který zjistí, že držitel řidičského oprávnění není způsobilý k řízení motorového vozidla, toto neprodleně oznámit obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Na základě oznámení zahájí obecní úřad s držitelem řidičského oprávnění správní řízení o způsobilosti k řízení.

Jak se zabezpečit proti hypoglykemii?

V ČR máme doporučení pro pacienty, která jsou velice podobná jako v okolních státech. Je důležité, aby pacienti před každou jízdou znali hodnotu své glykemie, která by měla být >5,0mmol/l. V diabetologických ambulancích pacientům doporučujeme, aby si hodnotu glykemie zkontrolovali maximálně 1 hodinu před jízdou, a to pomocí glukometru. V případě kratších opakovaných jízd by si měli pacienti kontrolovat glykemii alespoň 1x za 2 hodiny.

Dále doporučujeme, aby s sebou měl každý diabetik zdroj rychlých cukrů (sladký nápoj, hroznový cukr). V případě, že pociťuje příznaky hypoglykemie, doporučujeme, aby co nejdříve zastavil na bezpečném místě, změřil si glykemii, vyřešil hypoglykemii a jízdu obnovil nejdříve za 45 minut po předchozí kontrole glykemie glukometrem.

MUDr. Lukáš Plachý: Nízkosacharidová dieta u dětí a dospívajících s diabetem I. typu

Z tohoto důvodu se stále stupňuje snaha vhodně doplnit inzulinovou léčbu tak, aby se ještě zlepšily výsledky léčby dětského diabetu, a ...

Způsobuje stres při řízení hyperglykemii?

Naše práce sice nebyla zaměřena na hyperglykemie, ale při pohledu na křivky glykemií je patrné, že pacienti měli během řízení i hyperglykemie, nejvyšší naměřená hodnota byla 22 mmol/l. Na základě záznamů vyvozujeme, že hyperglykemie byla v těchto případech spíše důsledkem dietní chyby či podání špatně odhadnuté dávky inzulinu před jídlem. Domnívám se, že v námi zaznamenaných případech hyperglykemie se nejednalo o důsledek stresu z řízení.

MUDr.

Medailonek autorky článku MUDr. Kataríny Halčiakové | zdroj: časopis DIAstyl

Zdroj: autorizovaný článek použitý v původním znění se souhlasem šéfredaktorky časopisu DIAstyl Mgr. Kamily Leciánové a se souhlasem autorky MUDr. Kataríny Halčiakové

8401

Diskuze k článku