Inteligence dítěte: pomoc, nebo komplikace při léčbě?

Inteligence dítěte: pomoc, nebo komplikace při léčbě?

Je pravda, že chytřejší děti si vedou lépe při kompenzaci cukrovky než ty průměrné? Nebo inteligence dítěte výsledky léčby neovlivní? Podívejte se s námi na výsledky průzkumu, který jsme provedli v rámci letního dia tábora.

„BUDEŠ SE DIVIT!“

Byli jsme na setkání naší třídy gymnázia. Po čtyřiceti letech. Spolužáka vedle mne zajímala cukrovka – sám už si totiž musí hlídat cukry. „Doktorka mi naměřila osm a nařídila dietu,“ pochlubil se mi a zeptal se mne na názor. Vysvětlil jsem mu, že u dětí je cukrovka jiná. Musí si píchat inzulin. Krátce jsem ho seznámil se všemi technickými novinkami, které dnes běžně u dětí v léčbě používáme. Připomněl jsem, že jde v poslední době skutečně o obrovský pokrok. „Většina dětí je schopna se vše výborně naučit. Tedy pokud chtějí,“ upozornil jsem. Zaujal jsem ho. Je inženýr, technik. „Z toho mi jasně vyplývá, že chytré děti mají obrovskou výhodu. Mohou pomocí techniky dosáhnout mnohem lepší kompenzace cukrovky než ty hloupější, jejichž intelekt na zvládnutí náročnějších technických vymožeností nestačí,“ uzavřel debatu logicky. „Tak to by ses hochu hodně divil,“ oponoval jsem, zasmál se jeho naivitě a pokračoval: “Také jsem si to nejdříve myslel. Podívej se ale, co jsme například sami u našich dětí zjistili – jak je to s inteligencí a kompenzací. Budeš se divit.“ Divil se stejně jako tehdy my…

Test inteligence a výsledky léčby

Na jednom z našich dia táborů jsme 22 dětem ve věku 13–18 let s cukrovkou 1. typu dali inteligenční, mezinárodně uznávaný test deseti otázek podle věku.

Příklady dvou otázek :

1. „Ostrov“ se má k „moři“ jako „jezero“ k: a. lesu, b. pevnině, c. řece
2. Babička dcery sestry mého bratra je má: a. matka, b. švagrová, c. neteř.

Podle počtu správných odpovědí jsme poté vypočetli standardizovaným způsobem každému dítěti hodnotu jeho inteligenčního kvocientu (IQ).

Vypočtené IQ bylo u 4 dětí podprůměrné (pod 85), u 11 průměrné (85–115) a u 7 nadprůměrné (nad 115). Všechny zmíněné děti vypracovaly také test, ve kterém byly základní otázky na léčbu inzulinem, stravu, selfmonitoring a kompenzaci cukrovky. Následně byla provedena s dětmi krátká jednorázová edukace se zaměřením na otázky v testu. Po několika dnech, aniž to děti předem očekávaly, měly za úkol vypracovat stejný test znovu. Výsledky testů před a po edukaci jsme pak porovnali. Současně jsme u 13 dětí zjišťovali, jaká je závislost mezi výší IQ a hodnotou glykovaného hemoglobinu (glyk Hb).

PŘEKVAPIVÉ VÝSLEDKY

Shrnuli jsme je do následujících pěti bodů:

• IQ ovlivňuje kompenzaci cukrovky různě. Neexistuje přímá (předpokládaná) závislost mezi výší IQ a úrovní kompenzace. I děti s nízkým IQ mohou mít výbornou kompenzaci, a naopak děti s vysokým IQ mohou mít kompenzaci velmi špatnou.

• Děti s vyšším IQ mají lepší znalosti o léčbě cukrovky.

• Děti s vyšším IQ se edukací více naučí, čili edukace má u nich větší efekt na jejich znalosti.

• Dětem s nízkým IQ nemá smysl vysvětlovat složité věci.

• Větší znalosti o cukrovce neznamenají lepší kompenzaci. Proč tomu tak je? Protože některé děti nedělají to, co mají, i když vědí, co mají udělat. Jiné dokonce podvádějí, falšují výsledky glykemie a manipulují s dávkami inzulinu.

Obrázek č.1: Závislost mezi hodnotami IQ a glykovaného hemoglobinu (glyk Hb) u 13 dětí. 4 děti s hodnotou glyk Hb pod 60 mmol/mol (tj. s výbornou kompenzací cukrovky) jsou zobrazeny zeleným smajlíkem, 2 děti se špatnou kompenzací (glyk Hb 60–80) žlutým a 7 dětí s velmi špatnou kompenzací (glyk Hb nad 80 mmol/mol) smajlíkem červeným. Modrá křivka hypoteticky ukazuje situaci, kterou lze logicky, a jak se ukazuje naivně, očekávat teoreticky. Pokud by totiž platilo, že čím vyšší hodnota IQ, tím nižší hodnota glyk Hb (tj. lepší kompenzace) a naopak, čím nižší IQ, tím vyšší hodnota glyk Hb (tj. Horší kompenzace). Taková závislost kompenzace na IQ však neplatí. Například vidíme 2 děti s podprůměrným IQ (v praxi sotva znají název svého inzulinu), které mají výborné výsledky kompenzace. Naopak jsou děti s nadprůměrným IQ, výbornými znalostmi o cukrovce a současně velmi špatnou kompenzací. Krajním příkladem je zobrazené dítě s nejhorší hodnotou glyk Hb a nejvyšším IQ ze všech dětí souboru.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Ústí nad Labem.

135

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný