Domácí péče o diabetika: Kdo o ní rozhoduje a jak probíhá?

Domácí péče o diabetika: Kdo o ní rozhoduje a jak probíhá?
Zdravotní sestra v domácí péči vykonává primárně odborné ošetřovatelské výkony. Zdroj: Shutterstock

S pojmem domácí péče se můžete setkat dnes a denně. Jedná se o poskytování odborné pomoci a podpory v domácím prostředí dotyčného člověka. Tento druh péče je uplatňován u lidí nejrůznějších věkových kategorií a rozmanitých diagnóz. Pojďme si říct, co vše se pojí s domácí péčí a jaká specifika má u diabetika.

Domácí péče může mít celou řadu výhod – mezi ty nejzásadnější patří to, že se významně snižuje/eliminuje riziko jakýchkoliv nákaz (tzv. nozokomiální nákazy jsou v nemocnici časté a patří mezi ně např. rozvoj infekce močových cest nebo infekce v ráně po operaci).

Kdo domácí péči poskytuje?

Protože je cílem domácí péče zdravotní a sociální podpora pacienta, docházet k němu domů na základě indikace praktického lékaře může nejen zdravotní sestra k provedení odborných ošetřovatelských úkonů, ale třeba i ošetřovatel a sociální pracovník. Nezřídka kdy se však na takové péči podílí i jiní specialisté, jako třeba rehabilitační pracovníci, logopedové nebo psychologové. Vždy záleží na konkrétních potřebách daného člověka.

Hudba má skutečně očistnou moc! Jak pomáhá muzikoterapie diabetikům?

Americký endokrinolog a hudebník R. Mack Harell tvrdí, že potřeba hudby je pro člověka daná z biologické podstaty. Lidé si ji ostatně tvoří již ...

Jaké jsou nejčastější indikace pro domácí péči?

Domácí péče je poskytována zpravidla lidem, kteří se potýkají s chronickou chorobou a vyžadují pomoc druhé osoby v sebepéči. Navazuje často na ukončenou hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Týká se zejména poúrazových a pooperačních stavů. Rozlišujeme též dlouhodobou domácí péči, která je prováděna hlavně u lidí s metabolickým onemocněním (např. onen diabetes), s nemocemi trávicího traktu (např. péče o stomie) a s dýchacími chorobami (lidé vyžadující kontinuální podávání kyslíku).

Dále se může týkat domácí péče i lidí s onkologickým, psychiatrickým nebo neurodegenerativním onemocněním. Specifická je pak preventivní domácí péče, která má zabránit komplikacím dané choroby pacienta (obnáší např. monitoring fyziologických funkcí či celkového zdravotního stavu).

Předpis domácí péče aneb Novinky, které přinesl rok 2022

Od ledna letošního roku došlo ohledně domácí péče k několika změnám. Začal totiž platit zákon č. 371/2021 Sb., kterým se změnilo znění zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997).

  • Indikovat může nově domácí péči po hospitalizaci pacienta jakýkoliv ošetřující lékař (nepřihlíží se na jeho odbornost). Současně také zůstává to, že předpis lze realizovat i přes praktického lékaře.
  • Domácí péči pak lékaři mohou nově předepisovat na nezbytně nutnou dobu, tedy na dva týdny či maximálně čtvrt roku – u lidí vyžadujících paliativní péči.
  • V rámci domácí péče mnohou kvalifikované všeobecné sestry předepisovat pacientovi vymezené zdravotnické prostředky (specifikovat tyto prostředky musí lékař).

Na domácí péči má nárok každý občan České republiky, kterému je tato péče indikována a předepsána lékařem, a který má zdravotní pojištění – pojišťovny hradí v plné výši. Maximální rozsah takové péče je dán na 3x denně 1 hodinu.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH: Diabetes u dospělých a jeho specifika

Diabetes mellitus u dospělých zahrnuje celé spektrum onemocnění cukrovkou. Nejčastěji jde o cukrovku 2. typu, méně častěji pak o diabetes 1. typu ...

Specifika domácí péče u diabetika

Jak již bylo uvedeno výše, domácí péče se specializuje také na činnosti kolem pacientů s metabolickými onemocněními. Mezi ně patří i diabetes mellitus II. typu. Personál však pečuje v praxi i o klienty, kteří se léčí s diabetem I. typu.

Domácí péče se rozlišuje na tu zdravotní – provozuje zdravotní sestra s kvalifikací, která se soustředí jen na odborné výkony dle indikace lékaře, a sociální, kterou provozuje pracovník sociální služby a zajišťuje základní potřeby klienta (např. dodržování pitného režimu, pravidelná strava dle diety, zajištění osobní hygieny, výpomoc v domácnosti s každodenními činnostmi).

A co vše sleduje u diabetika zdravotní sestra v domácí péči?

  • Monitoruje hladinu krevního cukru prostřednictvím glukometru.
  • Aplikuje inzulín dle předpisu lékaře nebo podává perorální antidiabetika.
  • Sleduje možné změny (např. porušení integrity kůže, defekty na nohou, otoky, poruchy zraku a podobně), které mohou být odrazem dekompenzovaného diabetu, a reaguje na ně (informuje lékaře, řeší daný zdravotní problém v rámci svých kompetencí).
  • Edukuje případně klienta s cukrovkou v selfmonitoringu a informuje ho o možných komplikacích a jejich řešení (rizika hypoglykémie a hyperglykémie).
  • Monitoruje fyziologické funkce – zejména pak krevní tlak.
  • Ošetřuje kožní defekty na těle specifickým obvazovým materiálem (bércové vředy a podobně).

To, že sestra provádí jen odborné ošetřovatelské výkony, neznamená, že by neměla poskytnout klientovi i notnou dávku psychické podpory. Častokrát je to pouze ona, s kým osamělý a nesoběstačný klient přichází do kontaktu…

Zdroj: Zdravi.euro, Familynursingcare, Pece, Dumlekaru, MZCR

5381

Diskuze k článku