Diabetik za volantem

Diabetik za volantem

Jsou diabetici schopní řídit motorové vozidlo, a to do takové míry bezpečnosti, že neohrožují sebe ani ostatní účastníky silničního provozu? Odpověď na tuto otázku není ani jednoduchá ani jednoznačná.

Řada akutních či chronických onemocnění může do různé míry ovlivnit schopnost člověka řídit motorové vozidlo. Týká se to i onemocnění jakým je diabetes mellitus. Oprávněně si tedy můžeme klást otázku, zda jsou diabetici schopní řídit motorové vozidlo, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Odpověď závisí na mnoha faktorech, jakými jsou kompenzace diabetu, výskyt akutních či chronických komplikací, či způsob léčby.

Pečlivé vyšetření je na místě

Obecný zákaz řízení vozidel pro diabetiky samozřejmě neplatí, protože k tomu není důvod. Přesto tito pacienti, zejména jsou-li léčení inzulínem či tabletkami potenciálně způsobujícími hypoglykémie, podléhají určitým pravidlům a omezením. Namístě je proto důkladné a pečlivé přešetření a posouzení zdravotního stavu diabetika předtím, než mu bude vydán nový řidičský průkaz, či prodloužena platnost již dokladu dříve vydaného. A samozřejmě nedílnou součástí je i poučení o prevenci hypoglykémií, které jsou, jak se záhy dočteme, největším rizikovým faktorem případných nehod. Pokusíme se krátce shrnout principy posuzování způsobilosti diabetiků k řízení motorového vozidla a zdůraznit odlišnosti, pokud se jedná o profesionální řidiče.

Co hrozí diabetikům za volantem?

Komplikace v souvislosti s diabetem můžeme didakticky rozdělit do dvou základních skupin. Do první patří akutní komplikace, zejména hypoglykémie. Do té druhé řadíme chronické komplikace nastupující po několika letech trvaní onemocnění. I ty mohou do značné míry ovlivnit schopnost řídit motorové vozidlo a adekvátně reagovat na vzniklé situace za volantem. Máme na mysli především poškození zraku, ale negativní vliv může mít i ztráta citlivosti dolních končetin či porucha svalových reflexů při neuropatii.

Strašák jménem hypoglykémie

Nejzávažnějším rizikem je hypoglykémie, která je definována jako pokles hladiny cukru v krvi (glykémie) pod 3,9 mmol/l. Doprovázejí ji příznaky jako nervozita, bušení srdce, pocit hladu, pocení, porucha vidění, zpomalená řeč a v horším případě, při těžké hypoglykémii, i bezvědomí. Právě poruchy mentálních a rozpoznávacích funkcí či ztráta vědomí jsou potenciální příčinou případné nehody. Většina diabetiků si zmíněné symptomy uvědomuje, umí promptně zareagovat a zabránit tak vzniku dalších komplikací plynoucích z tohoto závažného stavu. Existuje však skupina diabetiků, kteří si jmenované příznaky neuvědomují a hypoglykémie je překvapí až v podobě poruchy vědomí. Tito pacienti – řidiči by se měli o řešení situace poradit se svým lékařem.

Než vyjedete…

Důležitá a nezbytná výbava řidiče-diabetika sestává z glukometru a zásoby rychle účinkujících cukrů například v podobě slazeného nápoje, glukagonové injekce či kostiček cukru. Před každým řízením si řidič musí změřit si hladinu glykémie v krvi a udržovat hladinu vyšší než 5,0 mmol/l. Rozhodně nedoporučujeme řídit při glykémii nižší než 4,0mmol/l. Dále je nutné měřit glykémii pravidelně během delší jízdy, alespoň každé 2 hodiny.

Co dělat při hypoglykémii?

Pokud během řízení přijde hypoglykémie, je nutné okamžitě zastavit na bezpečném místě a užít podle situace 10-40g sacharidů, což odpovídá zhruba 1-4 dcl slazeného nápoje typu Coca-Cola (ne light!), džusu, či 2-10 kostiček cukru (jedna kostička cukru obsahuje 4-5g sacharidů). V praxi lze počítat s průměrným zvýšením hodnot glykémie o 0,7mmol/l na každých užitých 10g sacharidů. Po úpravě glykémie by měl řidič-diabetik dodržet bezpečnostní přestávku alespoň 45 minut a než bude pokračovat v jízdě, znovu si přeměřit glykémii.


Víte, že…

Řidiči v soukromé dopravě, tedy neprofesionálové, se podrobují pravidelným lékařským prohlídkám do dvou měsíců po dni, ve kterém dosáhli věku 60, 65 a 68 let? Po dosažení věku 68 let pak každé dva roky.


Profesionální řidiči

Pravidla jsou přísnější

Problematika profesionálních řidičů – diabetiků, pro které je řízení motorového vozidla součástí pracovně-právního poměru, je poměrně složitá. Na jedné straně by určitě neměli být diskriminováni při výběru zaměstnání, na druhé straně je nutné dívat se na tuto skupinu pacientů jako na více rizikovou z důvodu možného výskytu neočekávaných událostí v silničním provozu. A to především proto, že mohou převážet jiné osoby v rámci hromadné dopravy či řídit těžké vozy či pracovní stroje. Nehoda, kterou případně mohou způsobit, pak může mít závažné následky. I proto je na ně zákon přísnější než na řidiče v běžné osobní, soukromé dopravě.

Co přinesla nová vyhláška

V dubnu roku 2011 byla přijata vyhláška č. 72/2011 Sb. z., která pozměňuje vyhlášku č. 277/2004 Sb. z. a upravuje podmínky zdravotné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vyhláška zpřísňuje pravidla pro řidiče – profesionály. Užívají-li léky, které mohou způsobit hypoglykémii (a to je nejenom inzulín, ale i některá perorální antidiabetika, kterými jsou léčeni pacienti s diabetem 2. typu), je možné jim způsobilost k řízení motorového vozidla přiznat pouze za následujících podmínek: nemají žádné komplikace vzniklé v souvislosti s cukrovkou, v posledních 12 měsících nepřekonali žádnou těžkou hypoglykémii, příznaky hypoglykémie si plně uvědomují a mohou prokázat ošetřujícímu lékaři pravidelné měření glykémie (minimálně 2x denně a v průběhu řízení motorového vozidla). Lékaři musí též dokázat, že rozumějí rizikům hypoglykémie. V praxi to tedy znamená, že pokud dojde u řidiče k těžké hypoglykémii nebo hypoglykémii bezpříznakové, mělo by být vyvoláno řízení o posouzení dalšího držení řidičského průkazu v rámci jeho profesionálního působení.

Povinné lékařské prohlídky

Řidiči z povolání, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou diabetiky, se před svým pracovním zařazením podrobují vstupní lékařské prohlídce a psychologickému vyšetření. Musí také absolvovat každé dva roky pravidelnou lékařskou prohlídku a každých pět let psychologické vyšetření. Po dosažení věku 50 let se frekvence kontrol zvyšuje – každý rok lékařská prohlídka a kadžé dva roky psychologické vyšetření.

Podmínky, za kterých je možné přiznat způsobilost k vedení motorových vozidel u profesionálního řidiče:

  • Žádné komplikace vzniklé v souvislosti s cukrovkou
  • Žádná těžká hypoglykémie za posledních 12 měsíců
  • Uvědomování si příznaků hypoglykémie
  • Pravidelné měření glykémie (2x denně a během řízení motorového vozidla)
  • Znalost rizik hypoglykémie – lékař zapíše do dokumentace

MUDr. Lenka Syčová Kriváňová

754

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku