Diabetik za volantem: Rizikem je hypoglykémie

Diabetik za volantem: Rizikem je hypoglykémie
Hypoglykémie snižuje pozornost a může vést i k chybnému úsudku. Také ovlivňuje vnímání okolí a rozhodovací schopnosti. Zdroj: Shutterstock

Některá akutní či chronická onemocnění mohou do značné míry ovlivnit schopnost člověka řídit motorové vozidlo. Patří sem některá onemocnění srdce, neurologické nemoci, jako je např. epilespie, nebo psychiatrické diagnózy. Mezi taková onemocnění se řadí také diabetes mellitus.

Zákon nepohlíží na diabetika jako na osobu nezpůsobilou k držení řidičského průkazu, ale stanovuje některé podmínky, které musí být splněny, aby mu byl průkaz ze zdravotního hlediska vydán či v případě, že u diabetika s vydaným řidičským průkazem splněny nejsou, naopak odebrán.

Akutní, či chronické komplikace?

Komplikace související s diabetem, které ovlivňují schopnost řídit, lze rozdělit do dvou základních skupin. Do první z nich patří akutní, vznikající náhle, z nichž nejzávažnější a nejobávanější je hypoglykémie. Do druhé skupiny zařazujeme chronické komplikace, které nastupují po několika letech trvání onemocnění. I ty mohou do značné míry ovlivňovat řízení motorového vozidla a adekvátní reakce na vzniklé situace za volantem. Máme na mysli periferní postižení nervů nohou či rukou, ztrátu citlivosti, svalových reflexů či poškození zraku.

Prezident České podiatrické společnosti MUDr. Miroslav Koliba radí, jak pečovat o nohy diabetiků

Prevence vzniku diabetické nohy není jen v rukou pečujících lékařů, ale je zejména na každém z nás. Standardně by měl diabetolog nebo praktický ...

Pozor na hypoglykémii!

Nejzávažnější akutní komplikací je hypoglykémie, která je v odborné literatuře charakterizována jako pokles hladiny cukru v krvi (glykémie) pod 3,9 mmol/l. Je doprovázena klasickými příznaky – nervozitou, bušením srdce, pocitem hladu, zvýšeným pocením, poruchou vidění, zpomalenou řečí a v horším případě bezvědomím. Většina diabetiků si tyto symptomy uvědomuje, umí promptně zareagovat a předejít tak dalším komplikacím plynoucích z tohoto závažného stavu. Existuje však skupina diabetiků, která si výše uvedené symptomy neuvědomuje.

Hypoglykémie snižuje pozornost a může vést i k chybnému úsudku. Také ovlivňuje vnímání okolí a rozhodovací schopnosti. Právě to je za volantem vždy riziko, a proto je potřeba se hypoglykémii při řízení vyhnout. A pokud přesto nastane, pak ji co nejrychleji zaléčit. Jak?

Prevence a léčba hypoglykémií za volantem

Před každým řízením je nutné změřit si hladinu glykémie v krvi a přesvědčit se, že je vyšší než 5,0 mmol/l. Důležité také je si během jízdy průběžně glykémie kontrolovat alespoň každé 2 hodiny. Důležitá a nezbytná výbava řidiče-diabetika se skládá z glukometru a rychle-účinkujících cukrů v podobě sladkého nápoje či kostek cukru. V případě objevení se hypoglykémie je nutné motorové vozidlo okamžitě zastavit, užít 15 g sacharidů, což odpovídá zhruba 1,5 dcl slazeného nápoje typu Coca-Cola (ne light!) nebo džusu. Po úpravě glykémie se doporučuje následně dodržet bezpečnostní přestávku 45 minut a teprve poté odjet.

Slavný Vincenz Priessnitz: Fenomén zakladatele vodoléčby

Vincenz (Vincenc) Priessnitz se narodil jako šesté dítě 4. října 1799 chalupníkovi Janu Františkovi a Marii Tereze Evě Prissnitzovým. Na svět ...

Aktuální právní úprava – bezpečnost na prvním místě

Vyhláška stanoví nutnost zdravotního přezkumu po každé těžké hypoglykémii (hypoglykémie, kdy je nezbytná pomoc jiného člověka) či hypoglykémii, kterou pacient nepoznal (týká se bdělého stavu a nemusí se jednat o hypoglykémii během řízení). Zvláštní zřetel je kladen na situace, kdy v průběhu posledních 12 měsíců proběhly takové události dvě.

Přísnější pravidla jsou stanoveny pro řidiče-profesionály. Pokud užívají léky, které mohou způsobit hypoglykémii, lze jim způsobilost k řízení motorového vozidla přiznat jen v případě, že nemají žádné komplikace vzniklé v souvislosti s cukrovkou, v posledních 12 měsících nepřekonali žádnou těžkou hypoglykémii, příznaky hypoglykémie bezpečně poznají, umí prokázat pravidelné měření glykémií (minimálně 2x denně a v době řízení motorového vozidla) a navíc si uvědomují všechna rizika hypoglykémie.

V rámci způsobilosti mohou hrát roli i těžké komplikace spojené s diabetem, jejich vliv vždy posuzuje lékař individuálně. Kontrolu zdravotní způsobilosti k držení řidičského průkazu je třeba opakovat jedenkrát za 3 roky, u profesionálních řidičů jedenkrát za rok. Řídí ji praktický lékař, který si vyžádá názor příslušných specialistů, v našem případě diabetologa. Zprávu o způsobilosti vydává praktický lékař.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původním znění a se souhlasem autora MUDr. Jana Brože, Ph.D.

 

 

8437

Diskuze k článku