S cukrovkou za volantem

S cukrovkou za volantem

Diabetes patří mezi nemoci, které mohou schopnost řídit motorové vozidlo významně ovlivnit. Proto byla odborníky stanovena určitá doporučení, jak by se měl diabetik chovat za volantem, aby bylo minimalizováno riziko nehody , a proto také byla zákonem stanovena určitá omezení v řízení motorových vozidel pacienty s diabetem.

K řízení motorových vozidel je třeba komplexní soubor motorických a kognitivních schopností a dovedností. Mezi ty motorické patří schopnost ovládat automobil, závisející především na funkci končetin a zraku, mezi kognitivní funkce patří paměť, pozornost, schopnost rychle vyhodnotit situaci, rozhodnout se a zareagovat.

Jak může diabetes ovlivnit řízení?

Situace, které mohou vést ke snížení schopnosti řízení motorových vozidel u diabetika, můžeme rozdělit na dvě skupiny.

V první skupině jde o pacienty

a) s rozvinutými dlouhodobými komplikacemi diabetu, které ovlivňují především motorické schopnosti,
b) pacienti s periferní neuropatií dolních končetin, a tedy sníženou citlivostí dolních končetin,
c) pacienti se syndromem diabetické nohy s defekty či po amputacích,
d) pacienti s diabetickou retinopatií, a tedy postižením zraku,
e) pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu.

Druhou skupinou jsou situace,

kdy dochází primárně k ovlivnění kognitivních funkcí v důsledku hypoglykemií vzniklých během řízení. Při řízení jsou vysoké metabolické nároky na funkci mozku, jehož jediným palivem je právě glukóza.
Podle studie provedené na řidičském trenažéru je spotřeba glukózy o 17 % vyšší než při sledování videa. Proto, ač se jedná opticky o relativně pasivní činnost, je spotřeba glukózy v těle poměrně vysoká, a tedy i zvýšené riziko hypoglykemie.

Jak hypoglykemie ovlivňuje řízení?

Hypoglykemie je hladina cukru v krvi nižší než 3,9 mmol/l. Mezi základní příznaky hypoglykemie patří pocit hladu, nervozita, pocení, bušení srdce, třes rukou, rozostřené vidění, zpomalená řeč a myšlení, dezorientace až bezvědomí. Zkušení diabetici na sobě hypoglykemii bezpečně poznají, ti méně zkušení nebo ti, kteří se s ní často nesetkávají, by si ji vždy měli ověřit glukometrem.

 

Během hypoglykemie je významně ovlivněna činnost mozku, což vede ke zhoršení pozornosti, zraku, pomalejšímu vyhodnocení situací a pomalému nebo i chybnému rozhodování. Pacienti, kteří mají sníženou rozpoznávací schopnost hypoglykemií, mohou upadnout až do bezvědomí.

Kterých pacientů se týká riziko hypoglykemie?

Riziko hypoglykemie se netýká všech pacientů s diabetem, záleží na druhu léčby. U pacientů léčených pouze dietou hypoglykemie nehrozí. U uživatelů perorální léčby (tabletek) hrozí hypoglykemie pouze u derivátů sulfonylurey, v naší zemi nejčastěji užívaný glimepirid a glyclazid. Nejvyšší riziko hypoglykemie mají pacienti léčení inzulinem.

Jaká jsou doporučená pravidla při řízení motorových vozidel, aby bylo minimalizováno
riziko hypoglykemie u diabetiků užívajících inzulin?

  • kontrola glykemie vždy před zahájením řízení a dodržení minimální hladiny 5,0 mmo/l. Glykemii během řízení kontrolovat minimálně každé 2 hodiny a udržovat ji po dobu jízdy nad touto hranicí,
  • mít po ruce rychlé sacharidy – sladký nápoj, cukr,
  • při příznacích hypoglykemie požít co nejdřív něco sladkého, zastavit na bezpečném místě a dodržet bezpečnostní přestávku alespoň 45 minut, která by měla být dostatečná k obnovení správné funkce mozku.

Jak korigovat vniklou hypoglykemii?

Je třeba okamžitě požít dávku rychlého cukru – sladký nápoj, glukózový koncentrát nebo kostky cukru. Doporučuje se užít 10–40 g cukru podle závažnosti hypoglykemie. 10 g cukru odpovídá 1dl džusu nebo coly (slazené cukrem, pozor na colu light) nebo 2,5 kostky cukru.
Za jakých podmínek může být diabetikovi stanoven zákaz řízení motorových vozidel? Od roku 2012 platí ve většině evropských zemích včetně České republiky nový zákon, který stanovuje přesné podmínky, za jakých má být diabetikovi odejmut řidičský průkaz. V nich jde především o těžké hypoglykemie, tedy takové hypoglykemie, kdy si diabetik není schopen pomoci sám, ale je nutná pomoc druhé osoby.
Pokud diabetik prodělá v průběhu roku jednu těžkou hypoglykemii, je to důvod k přezkumnému řízení o způsobilosti řízení motorových vozidel. Pokud prodělá dvě a více těžké hypoglykemie v průběhu jednoho roku, pak se stává nezpůsobilý k řízení motorových vozidel. Zároveň je změnou zákona každý lékař, který tuto skutečnost zjistí, zavázán o ní informovat pacienta a zároveň to oznámit příslušnému obecnímu úřadu.

Jaká je realita?

Provedli jsme v České republice dotazníkový výzkum, kdy diabetici léčení inzulinem (celkem 663 pacientů) odpověděli na otázky související s řízením motorových vozidel, hypoglykemií a s doporučenými pravidly. Téměř 40 % pacientů uvedlo, že během posledního roku prodělali alespoň jednu lehkou hypoglykemii při řízení vozidla, 3 % pacientů během řízení zažili těžkou hypoglykemii.
Přesto si glykemii před jízdou měří pouhá pětina dotázaných, alespoň 30 minutovou přestávku dodržuje jen čtvrtina dotázaných, glukometr při sobě při řízení má polovina dotázaných. Dále nás zajímalo, zda výše uvedené zákonem stanovené podmínky k odnětí řidičského průkazu nepovedou k zatajování těžkých hypoglykemií před ošetřujícím lékařem. Podle výzkumu totiž automobil jako dopravní prostředek do práce nebo k samotnému výkonu povolání využívá téměř polovina dotázaných a jsou na něm tedy existenčně závislí. Z výzkumu vyplývá, že čtvrtina dotázaných by těžkou hypoglykemii lékaři nepřiznala, čtvrtina není rozhodnuta o svém chování. Druhá polovina by těžkou hypoglykemii lékaři přiznala.

Řidiči se bojí odebrání průkazu, hypoglykemie tají

Tyto výsledky poukazují jednak na to, jak málo jsou diabetici-řidiči informováni o rizicích spojených s řízením motorových vozidel a hypoglykemií a o existenci určitých pravidel, jak se těmto rizikům vyhnout. Dále z nich vyplývá, že řada pacientů je ze strachu z odnětí řidičského průkazu ochotna zatajit těžkou hypoglykemii před ošetřujícím lékařem, i když to může mít negativní vliv na strategii kontroly a léčby jejich diabetu, jako je například možnost kontinuálního monitoringu glykemie s nastavením alarmů při hrozící hypoglykemii, volba vhodného inzulinu nebo převedení na inzulinovou pumpu.

Jak je to s pojištěním motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění) a pojistným plněním, pokud měl řidič v době nehody hypoglykemii?

Oslovili jsme většinu z velkých pojišťoven, odpovědi byly prakticky stejné. Hypoglykemii ani jiné zdravotní stavy řidičů běžně nezkoumají ani při uzavírání smlouvy, ani při likvidaci škody. Při ověřování řidičských oprávnění se drží obecných právních předpisů. Nicméně pokud je informace o hypoglykemii součástí policejní zprávy, pak to může vést na základě znaleckého posudku ke krácení či zamítnutí pojistného plnění.

  • Hypoglykemii ani jiné zdravotní stavy řidičů běžně pojišťovny při uzavírání smlouvy ani při likvidaci škody nezkoumají.
  • Je-li informace o hypoglykemii součástí policejní zprávy, pak může dojít na základě znaleckého posudku ke krácení či zamítnutí pojistného plnění.

MUDr. Zuzana Fedáková

– pracuje na Interní klinice ve Fakultní nemocnici v Motole
– věnuje se především péči o diabetologické a endokrinologické pacienty

1197

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku