Jak to chodí v psychiatrické léčebně

Diabetici tvoří téměř 50 procent pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních psychiatrie a jejich počet stoupá. Převažují osoby s diabetem 2. typu, s pozdními komplikacemi. Péče o osoby s diabetem je zde srovnatelná s jakýmkoliv jiným zdravotnickým zařízením.

Jak to chodí v psychiatrické léčebně

Psychiatrická lůžková zařízení zajišťují akutní i následnou psychiatrickou léčbu a rehabilitaci psychicky nemocných všech věkových kategorií. I když se množství psychiatrických lůžek v poslední době nepřetržitě snižuje, stále je jejich počet ve srovnání s většinou evropských zemí vysoký. Z důvodu nedostatečného financování však nevznikají nová nemocniční psychiatrická oddělení a existence dosavadních je ohrožena, některá dokonce uzavřena.

Cílem léčby je návrat do normálního života

Pacienti s diabetem, kteří se do psychiatrické léčebny dostávají, jsou mnohdy těžce polymorbidní (bývají imobilní, vysokého věkového průměru, slepí, dementní, dekompenzovaní, po amputacích) a do nemocnice jsou posíláni, protože se o ně nikdo nechce postarat. Cílem každého pracoviště je maximální resocializace pacientů a jejich návrat do normálního života. Velmi podrobně je sledován nejen jejich zdravotní stav, ale také jejich sociální situace, na základě které se rozhoduje o dalším postupu po propuštění do domácí nebo jiné následné péče.

Kdo se stará o diabetiky?

V nemocnicích je osobám s diabetem k dispozici diabetolog, pokud není, jsou pacienti převáženi do nejbližšího zařízení, nebo diabetolog navštíví pacienta přímo na psychiatrickém oddělení. V léčbě jsou využívány všechny dostupné a známé možnosti léčby, k dispozici je i nutriční terapeutka. Pacienti jsou léčeni jak dietou, tak perorálními antidiabetiky i inzulinovými režimy.

Jak probíhá léčba?

Léčba na psychiatrii neprobíhá s pomocí léků, ale i rehabilitačních aktivit. Pacientům jsou k dispozici dílny pracovní terapie, tělocvičny, venkovní hřiště, areál ústavního parku, kulturní domy, kluby pacientů, společenské i terapeutické místnosti, ateliéry. Mají také možnost využit fyzioterapii, rehabilitační bazén, hipoterapii, muzikoterapii, arteterapii i pracovní terapii.

Kde všude léčebny najdeme?

Psychiatrickou nemocnici pro dospělé najdeme v Bílé Vodě, v Praze-Bohnicích, Klecanech, Dobřanech, Havlíčkově Brodě, Horních Beřkovicích, Jihlavě, Kosmonosích, Kroměříži a Opavě. A pro děti ve Lounech, Opařanech a Velké Bíteši.

Nejznámější nemocnice:

 • Praha-Bohnice
  – za víc než 100 let své existence prošla léčebna vývojem od ústavu pečovatelského k modernímu zdravotnickému zařízení. Poskytuje nejširší spektrum služeb v oblasti psychiatrické péče v ČR.
  – dlouhodobě se snaží o destigmatizaci psychických onemocnění a usiluje o propojení života „za plotem“ se životem „venku“, tj. o integraci duševně nemocných pacientů nemocnice do běžného života. Jedním z příkladů je festival „Mezi ploty“, který každoročně probíhá v areálu léčebny, a který se stal jedním z nejpopulárnějších festivalů České republiky vůbec.
 • Dobřany
  – je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením především pro dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, oddělení pro léčbu závislostí, oddělení somatické pro psychicky léčené pacienty – neurologické, plicní, interní).
  – k dalším činnostem patří výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování.
 • Kosmonosy
  – nepřetržitě funguje od roku 1869 a řadí se tak k nejstarším psychiatrickým léčebnám v České republice. V současnosti poskytuje péči dospělým pacientům v celém spektru psychiatrických diagnóz. Na odděleních pečují také o detoxifikující se pacienty, a pacienty, kteří mají soudem nařízenou ústavní léčbu.
 • Opařany
  – je největší dětskou psychiatrickou léčebnou v České republice. Léčebna nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci.

Další možnosti psychiatrické péče

Za léčbou nemusíte nutně do nemocnice. Psychiatrická péče je realizována prostřednictvím systému vzájemně propojené sítě péče o duševně nemocné. Základními prvky této sítě jsou psychiatrické ambulance, klinicko-psychologické ambulance, již zmíněná lůžková zařízení a zařízení systému komunitní péče, která je průnikem psychiatrie do oblasti sociálních služeb.

Víte, že…

 • termíny psychiatrie a psychologie z řeckého slova psyché tj. duše? Psychiatrie přitom znamená léčení duše, psychologie pak studium duše.
 • odhadem 27 % Evropanů dospělého věku trpí v rozmezí jednoho roku některou z duševních poruch?
 • se očekává, že v roce 2020 bude deprese nejvýznamnější příčinou nemocí v rozvinutém světě?

Slovník

 • Psychiatrie – je medicínský obor zahrnující psychiatrii dospělých, dětskou a dorostovou, dále gerontopsychiatrii, psychiatrickou adiktologii, psychiatrickou sexuologii a psychiatrickou rehabilitaci. Zabývá se prevencí, diagnostikou, léčbou, rehabilitací a výzkumem duševních poruch. Psychiatrie je úzce propojena s oborem klinické psychologie, společnou funkční specializací je psychoterapie. Cílem je poskytování kvalitní diferencované péče, dle potřeb jednotlivce i společnosti.
 • Pedopsychiatrie – dětská psychiatrie
 • Gerontopsychiatrie – součást psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím
 • Psychiatrická adiktologie – je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. V užším pojetí se zabývá závislostmi na návykových látkách
 • Duševní porucha – je v širším pojetí označení pro některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti. Definic duševní poruchy je ale více. Mezi duševní poruchy se řadí ty z poruch, které se prvotně týkají myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. V minulosti se v obdobném významu užíval například termín „šílenství“.
 • Polymorbidita – představuje výskyt většího počtu onemocnění (mnohočetné onemocnění), bývá charakteristická ve stáří.
 • Resocializace – souvisí se socializací, což je děj, při kterém si dítě osvojuje pravidla života ve společnosti (výchovou, nápodobou, identifikací, vlastním stylem či s vrstevníky). V pozdějších letech se člověk rovněž přizpůsobuje a učí se novému chování, zde hovoříme právě o resocializaci. Můžeme to chápat jako přijetí nových norem a hodnot, které jsou většinou spojené s novým sociálním postavením, jež člověk získává – např. stanu-li se rodičem, zaměstnancem nebo vojákem. Občas se definice tohoto pojmu zkracuje na pouhé znovuuvedení resp. znovu zakotvení do společnosti.
 • Hipoterapie – fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohyb jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje.
 • Arteterapie – je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. “Arte” je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého “therapeia”, což znamená léčba, léčení
Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na