Bezbolestné měření glykemie: Dočkáme se?

Bezbolestné měření glykemie: Dočkáme se?

Měření glykemie osobním glukometrem představuje pro mnohé pacienty poměrně velkou výzvu. Může být pociťováno jako značně bolestivé, je časově náročné, vyžaduje určitou technickou zdatnost a také může být nápadné na veřejnosti. Nejen z těchto důvodů se vědci snaží nalézt metodu, která by dokázala v ideálním případě měření osobním glukometrem zcela nahradit, nebo alespoň snížit frekvenci jeho použití.

Tohoto cíle poměrně úspěšně dosahují invazivní kontinuální monitory glykemie, které se dnes dostávají do popředí zejména v léčbě pacientů s diabetem 1. typu. Jejich výhodou je schopnost měřit glykemii v pětiminutových intervalech, díky čemuž lze sledovat glykemické trendy v průběhu celého dne a získávat upozornění na nebezpečné hodnoty. Stále se však jedná o invazivní metodu, tedy k měření je nutné zavedení senzoru do podkoží.
Existují však již i metody, které umožňují měřit glykemii neinvazivně, tj. bez nutnosti proniknout dovnitř organismu, a jejich vývoj není jen trendem poslední doby. Podívejme se, jak naplňují očekávání a zejména nároky na přesnost a použitelnost ve srovnání s invazivními glukometry.


GLUCOWATCH

První neinvazivní glukometr, který získal povolení pro vstup na americký trh již v roce 2002, byl systém GlucoWatch G2 Biographer. Zařízení ve tvaru hodinek měřilo hodnotu glukózy z mezibuněčné tekutiny, která se dostávala na povrch kůže procesem tzv. reverzní iontoforézy (elektrický proud probíhající mezi dvěma elektrodami přiloženými na kůži). Zde tekutina působila na senzor na spodní straně hodinek. (Správněji by se tedy měl GlucoWatch označovat za „minimálně invazivní“ glukometr.) Změřená hodnota glukózy se pak zobrazovala na displeji v desetiminutových intervalech. Ač měl tento přístroj zprvu velký potenciál a jeho použití se předpokládalo jak u dospělých, tak u dětí s diabetem 1. a 2. typu, nakonec byl stažen z trhu kvůli častému výskytu podráždění pokožky a poměrně značné nepřesnosti měření způsobované zejména pocením, rychlými teplotními změnami a pohybovou aktivitou pacientů.


GLUCOTRACK

Izraelská firma Integrity Applications dostala v roce 2013 povolení k uvolnění neinvazivního glukometru Glucotrack na evropský trh. Tento glukometr se skládá ze senzoru tvaru klipsny, která se „nacvakne“ na ušní lalůček ve chvíli měření glykemie. Změřená hodnota se pak zobrazí na displeji přenosného zařízení, připomínajícího mobilní telefon, s nímž je klipsna propojena kabelem. Nejedná se tedy o kontinuální měření glykemie, protože každá hodnota musí být změřena uživatelem manuálně. Metoda měření vychází z kombinace tří technologií – 1) ultrazvukové, která vychází z faktu, že změnou koncentrace glukózy ve tkáni dochází ke změně rychlosti šíření zvuku v této tkáni; 2) elektromagnetické, která sleduje změny elektrického odporu ve tkáni; a 3) termální, která řeší změnu ve způsobu přenosu tepla. Ke kombinaci těchto tří typů technologií se přistoupilo ve snaze omezit faktory, které mohou negativně ovlivňovat výsledek měření. Důvodem, proč však tato „trojkombinace“ stále selhává a dochází k nepřesnosti měření, jsou komplikace v krevním oběhu a průtoku krve tkáněmi (což je jedna z diabetických komplikací), ale také různá úroveň fyzické aktivity, která měření předchází. Další nevýhodou je zde nutnost kalibrace osobním glukometrem, která sestává z 6 měření v časovém intervalu asi 1,5 h. Z jednoho měření nalačno a pěti po sobě jdoucích měření po jídle si přístroj sestaví kalibrační křivku. Tuto kalibraci je vhodné provádět jednou měsíčně. Co se týče doby měření, klipsna musí být nasazena na uchu asi 1 minutu, což podstatně prodlužuje dobu měření v porovnání s nynějšími invazivními glukometry. Pro mnoho pacientů může být navíc toto zařízení poměrně robustní a nápadné při použití na veřejnosti (klipsna na ušním lalůčku se přece jen neschová za sluchátko od MP3 přehrávače).
Nutno podotknout, že glukometr je určen pouze pro dospělé pacienty s diabetem 2. typu či pre-diabetem! Tento fakt sám o sobě svědčí o jeho ještě ne zcela optimální přesnosti vyžadované pro léčbu pacientů s diabetem 1. typu. Důkazem jsou i výsledky odchylek v měření, které značně převyšovaly přesnost aktuálně dostupných invazivních kontinuálních monitorů glykemie, jako je například senzor od firmy Dexcom či Medtronic.


GLUCOWISE

Další novinkou v neinvazivní monitoraci glykemie je zařízení Glucowise, které je nyní ve fázi klinických studií a zbývá mu tedy jen krůček k získání povolení pro uvedení na trh. Oválný přístroj, který se vejde člověku do dlaně, stačí pro změření hodnoty glykemie podržet mezi palcem a ukazováčkem. Kůží v této oblasti následně prostupují nízkoenergetické radiové vlny o frekvenci 65 GHz, jejichž signál je snímán senzorem na protější straně zařízení a následně přepočítán na hodnotu glykemie. Změření trvá jen několik sekund, přičemž pacient se může měřit, jak často potřebuje. Změřené hodnoty se dále přenášejí i do přidružené mobilní aplikace. Reálná přesnost tohoto přístroje a cílová skupina pacientů, pro které bude určen, je prozatím ještě v rukou výrobce. Doufejme tedy, že můžeme očekávat pozitivní výsledky.


COMBO GLUCOMETER

 

Trochu dále ve vývoji je glukometr Combo od firmy Cnoga Medical Ltd., který je již jako hotový produkt
otevřen světovému trhu. Tento malý přenosný přístroj svým vzhledem i použitím připomíná pulzní oxymetr (přístroj ve tvaru klipsny, který měří množství kyslíku v krvi).
Combo Glucometer měří hladinu glykemie na základě analýzy změny spektra prošlého světla reprezentovaného čtyřmi LED-diodami. Po uzavření prstu do komory přístroje dojde k automatickému změření glykemie během několika sekund.

Podmínkou pro dostatečně přesné měření je 2–3týdenní zaváděcí kalibrace invazivním glukometrem, který je součástí přístroje. Poté by již neměla být kalibrace vyžadována. Přístroj je vhodný primárně pro dospělé pacienty s diabetem 2. typu. Pro pacienty s DM1 je hlavním omezením zejména měřicí škála pouze v rozmezí 3,9–24,4 mmol/l a horší přesnost v případě použití příliš „rozpíchaných“ prstů od běžného glukometru. U dětí jsou jedinou překážkou příliš malé prsty vzhledem k velikosti přístroje. Tento glukometr rovněž nebude vhodným pomocníkem u pacientů, kteří si potrpí na pěstování dlouhých nehtů. Před použitím je totiž musíte mít krátké a čisté. Firma se již zajímá o distribuci v ČR, možná se tedy již brzy dočkáme této novinky i na českém trhu.


GLUCOSCANNER

Posledním neinvazivním glukometrem stojícím za zmínku je Glucoscanner, který vznikl jako výzkumný projekt italských vědců sídlících v japonském Tokiu. Momentálně zatím trochu robustní prototyp přístroje je založen na optickém principu měření (absorpce světla procházejícího prstem na ruce), obdobně jako u glukometru Combo. Vědci si však slibují lepší přesnost oproti všem dosavadním neinvazivním glukometrům díky technologii, která bere ohledy i na barvu pokožky, strukturu tkáně a hustotu krve měřené osoby. Pacient by měl například používat pro měření stále tentýž prst, který použil pro jeho kalibraci. Nedílnou součástí přístroje bude i mobilní aplikace, která umožní přijímat automa-ticky změřené hodnoty glykemie a v případě kritických hodnot zasílat upozornění lékaři či rodinným příslušníkům. Aktuální verze zařízení je zatím testována pouze mezi dobrovolníky ve výzkumném týmu, nicméně jeho miniaturizace a klinická studie na reálných pacientech s diabetem je již v přípravě.
Dle dosavadních testů by se přesnost měla shodovat s přesností osobních invazivních glukometrů. Důkazem je pro to i neoficiální video na youtube (https:// www.youtube.com/watch?v=mUCLVfc6JEk), kde si vedoucí projektu Stefano Valenzi měří glykemii přístrojem a porovnává ji s hodnotou změřenou invazivním glukometrem. Otázkou však je, jak budou vypadat výsledky u pacientů s labilním diabetem, kteří se dostanou do extrémnějších glykemických výkyvů v porovnání se zdravým jedincem. Na tyto výsledky si však budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.


SUGARBEAT

 

Neinvazivní kontinuální monitor glykemie přivedla na svět také společnost Nemaura Medical. Patentovaná technologie měření je založena na průchodu elektrického proudu o velmi nízké intenzitě pokožkou. Během tohoto procesu dochází k odebírání určitých molekul, jako je glukóza, na povrch kůže, respektive až k náplasti umístěné na monitorovaném místě. Čerpané molekuly pochází z mezibuněčné tekutiny těsně pod horní vrstvou pokožky.

Celé zařízení se tedy skládá z jednorázové náplasti a na ní umístěného dobíjecího vysílače. Ten každých pět minut změří hladinu glukózy a zobrazí ji na displeji mobilního telefonu, případně chytrých hodinek. Náplast je třeba měnit každých 24 hodin, přičemž pro každou novou náplast je nutná kalibrace gluko-metrem, po níž následuje 30minutová fáze zahřívání. Dle dosavadních výsledků z klinické studie by měla být přesnost glukometru Sugarbeat dostatečná pro použití u pacientů s diabetem 1. i 2. typu. Očekávaná cena by přitom měla být srovnatelná s finančními náklady na měření běžným osobním glukometrem s proužky. Společnost Neumara Medical předpokládá uvedení produktu na trh ve Velké Británii již v tomto roce, doufejme tedy, že časem doputuje i do ČR.


Závěrečné zhodnocení

Hlavní komplikace ve vývoji neinvazivních glukometrů vycházejí zejména z podstaty nepřímého měření glykemie – hodnota glykemie se určuje na základě její závislosti na jiné veličině, než je samotné množství glukózy v krvi. Dalším problémem je přetrvávající nutnost kalibrace osobním glukometrem. Výsledkem může být nedostatečná přesnost a efektivita měření a tudíž i nízký zájem pacientů používat tyto systémy. Podaří-li se však vychytat tyto nedostatky, třeba se konečně dočkáme chvíle, kdy budeme moci pro měření glykemie jehly zcela odložit do kouta.

Dalším doplňkem mohou být případně i fitness náramky, do jejichž výbavy výrobci také plánují zahrnout krom jiného i monitoraci glykemie (například náramek HELO LX). Je však nutné brát v potaz, že fitness náramky nejsou zdravotnické přístroje a neslouží tedy k léčbě diabetu. Jejich přesnost navíc nemusí být ani zdaleka srovnatelná se stávajícími zdravotnickými přístroji. Jednalo by se ale o velmi levnou pomůcku pro orientační měření glykemie.

Ing. Anna Holubová

1022

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný